မင္းမသိတဲ့အေၾကာင္းေတြ

in #esteem5 years ago (edited)

image

ဘာမွမျဖစ္ဘူးလုိ႔ ကုိယ္ေျပာတုိင္း
တစ္ခုခုျဖစ္ေနခဲ့တာ မင္းမွမသိပဲ
ေျဖရွင္းလုိ႔မေျပလည္ႏူိင္တဲ့အခါ
တိတ္ဆိတ္ျခင္းကုိ ေရြးလုိက္ရတယ္
ဒီလုိနဲ႔ နာက်င္စရာကုိလည္း
မနာက်င္သလုိ ေနျပတတ္လာတယ္။

အသည္းမာသူႀကီးလုိ႔ မင္းထင္မွာေပါ့
ေရခဲျမစ္လုိ အေပၚယံမာေၾကာၿပီး
အတြင္းထဲ လိွုက္စီးေနတဲ့မ်က္ရည္ေတြ
မင္းမွမသိပဲ
ၾကာေတာ့လည္း ဝမ္းနည္းတာကုိ
ဝမ္းမနည္းသလုိ ဟန္လုပ္တတ္လာတယ္။

မခ်စ္လုိ႔မဟုတ္ဘူး
သိပ္ခ်စ္လြန္းရင္လည္း လူအအိမ္မက္မက္သလုိပဲ
ျပန္ေျပာျပစရာ စကားလုံးမလုံေလာက္တဲ့အခါ
ရင္ထဲအျပည့္ ေျပာခ်င္ေပမယ့္
ေျပာစရာမရွိသလုိေနမိတယ္။

မင္းမရွိတဲ့ အခန္းေရာက္မွ
မင္းမသိတဲ့အလြမ္းေတြ ပြင့္အန္ရတဲ့ေကာင္ပါ
အားအားရွိ မင္းေရွ႕မွာလြမ္းျပမေနခ်င္တဲ့မာနက
ကုိယ့္ေသတြင္းကုိယ္ ေၾကကြဲစြာတူးေနတာေပါ့
ေၾကကြဲတာကုိ မေၾကကြဲသလုိေနရတာလည္း
ကံစီမံရာလုိ႔ ထင္မိတဲ့ေကာင္ပါေလ။

ငုိခ်င္တာကုိ မငုိခ်င္သလုိဟန္ေဆာင္ရတာ
တစ္ခါတေလမွာ
ငုိလုိက္ရတာထက္ ပုိခံစားရတယ္
ဒါေတြက မင္းမသိတဲ့အေၾကာင္းေတြေပါ့
တနည္းအားျဖင့္
"ဘာျဖစ္တာလဲ" မင္းေမးတုိင္း
"ဘာမွမျဖစ္ဘူး" လုိ႔ကုိယ္ေျဖခဲ့တဲ့အေၾကာင္းေတြေပါ့။

  • စုေမာင္ေမာင္

Please Follow Me

Sort:  

This post has received a 0.22 % upvote from @drotto thanks to: @putulay.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by putulay from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 20186.44
ETH 1350.56
USDT 1.00
SBD 2.48