​ေရႊ​ေစ်းကြက္​

in #esteem4 years ago (edited)

နွစ္သစ္မွာ ၉သိန္းခြဲနီး
ေရာက္သြားတဲ့ျမန္မာေရႊေစ်း

ျမန္မာေရႊေစ်း
949100 (1:50pm)

ကမ႓ာေရႊေစ်း
1354

ေဒၚလာေစ်း
1325

တရုတ္ေငြေစ်း
Cny 4812-4822

ကမ႓ာ့ေရနံေစ်း စံခ်ိန္တက္
ျခင္းနဲ႔အတူ ကမ႓ာေရႊေစ်း
လည္း 1350ေက်ာ္ခဲ့ေလျပီ။

အေမရိကန္စေတာ့ရွယ္ယာေစ်း
ေတြ ေဖေဖာ္ဝါရီလဆန္းကေန
ဆက္တိုက္ တန္ဖိုးတက္လာ
ခဲ့သည္တိုင္ေအာင္.....
USA10Y အတိုးႏူန္းေတြ
တက္လာခဲ့သည့္တိုင္ေအာင္
ေရႊေစ်းဟာ Technical analysis
အရ Support တန္းျဖစ္တဲ့
1335 ေအာက္ကို ျပန္မဆင္း
နိင္ေတာ့ပဲ 1350ဝန္းက်င္မွာ
မေန႔ညက ေစ်းကြက္ပိတ္ခဲ့
ပါတယ္။

ဒီလို 1350ဝန္းက်င္မွာ
ေစ်းကြက္ပိတ္ခဲ့ျခင္းဟာ
1360ေစ်းတန္းကို ထိုးေဖာက္
ထြက္ဖို႔ တာစူျခင္းျဖစ္နိင္ပါတယ္။

ေစ်းကြက္အခင္းက်င္းအရ
1340ေအာက္ကို ျပန္ဆင္း
နိင္မွသာ အေရာင္းသမားမ်ား
သက္ျပင္းခ်နိင္မွာျဖစ္ျပီး
1350ေစ်းတန္းအထက္မွာ
ဒီတပတ္ေစ်းကြက္ပိတ္ခဲ့ရင္
ေတာ့ အဝယ္သမားေတြအတြက္
လက္ခေမာင္းခတ္နိင္ေတာ့မဲ့
အေျခေနျဖစ္သြားမွာပါ။

1360~70တန္းျကားမွာ
အဝယ္သမားေတြ အျမတ္ပိတ္
နိင္ျပီး 1340ေက်ာ္က တခ်က္
ျပန္ဆင္းနိင္ပါတယ္။

ဒါ့ေျကာင့္.....
နတ္ျကီးတဲ့ျမန္မာေရႊေစ်း
၉သိန္းခြဲေစ်းတန္းအထက္မွာ
စံျမန္းနိင္ေတာ့မလား
ဆိုတာလည္းစိတ္ဝင္စားစရာပါ။

ေစ်းကြက္ခန္႔မွန္းခ်က္အရ
အနိမ့္ေစ်းတန္းမွာ
ဝယ္ထားတဲ့သူေတြ
အျမတ္ခဏပိုင္းထား
သင့္ျပီး အခုခ်ိန္မွ လိုက္ဝယ္
ရင္လည္း...တန္းလန္းၾကီး
က်န္ခဲ့မွာလည္းစိုးရိမ္ရပါတယ္။
image
အားလံုးGood Luck
Credit###Ko Thura

Sort:  

Congratulations @putulay! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 20250.42
ETH 1352.83
USDT 1.00
SBD 2.50