​ေအာက္​ခ်င္​းငွက္​

in #esteem5 years ago (edited)

စိတ္မေကာင္းစရာပါပဲ
ေရွာင္ရမည့္ ဌက္ ပါ
စစ္ေသနပ္ကိုင္ပီး စစ္အေၾကာင္းမသိလိုပဲ
ေတာရဲတိရိစာၦန္ ေတြေပါပါတယ္ပစ္ စရာမ႐ွားဘူး
မင္းလက္ထဲမွာ ေမ်ာ့ေမ်ာ့ေလးေသေနတဲ့ငွက္ရဲ႕ေနာက္မွာ
သူသစၥာထားတဲ့မိသားစု႐ွိတယ္
သူ႔ရဲ႕အသားကို စားလိုက္လို႔ မင္အဟာရ ပိုျဖစ္သြားတယ္ဆိုရင္
သူေက်နပ္ေနေလာက္တယ္
ခင္ပြႏ္း႐ွာေႂကြးတဲ့အစာကလြဲလို႔
တျခားဘယ္အစာမွမစားဘူး
သစၥာနဲ႔အေသခံတဲ့ငွက္မ်ိဳး
ကမၻာ့ အသိမွတ္ျပဳ ထားတာ
အ႐ွားပါးဆံုးေနရာကေန တန္ဖိုးအ႐ွိဆံုးေနရာမွာ ရပ္တည္ေနတယ္ဆိုတာ
ခင္မ်ားသိရင္ ေနာင္တပဲ
ဒါေပမယ့္ သတ္ပါ သူတိုမ်ိဳတံုးသြားေတာင္ နာမည္အျပည့္နဲ႔ရပ္တည္ေနတယ္
ခင္မ်ားတို႔ ငွက္ကိုပဲသတ္လို႔ရမယ္ နာမည္ကိုသတ္လို႔မရဘူး
ဘယ္ေနရာဘယ္ႏိုူင္ငံေတာမသိရပါ
ခ်င္းျပည္နယ္မွာဆို လုးံဝအေရးယူသင့္တယ္..
ပုံကိုၾကည့္ရဒါ ျမန္မာစစ္တပ္က ေသနတ္
္န႔ဲတူသလိုလိုေနာ္..ဖိနပ္ကအစ ျမန္မာျပည္ကထင္ပါတယ္..
image

Sort:  

Congratulations @putulay! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.

To support your work, I also upvoted your post!
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19068.15
ETH 1314.83
USDT 1.00
SBD 2.47