ဒီႏွစ္သၾကၤန္ ဘယ္ကိုခရီးထြက္ရင္ေကာင္းမလဲ

in #esteem5 years ago (edited)

image
မႏွစ္ကတုန္းကေတာ့ ထိုင္းသြားတယ္ေလ
နားထဲေရဝင္လို႔ 😂😂

အမွန္တကယ္ေတာ့ ဖင္လန္သြားခ်င္သား
ေခြးလိုက္ဆြဲမွာစိုးလို႔ 😝😝

သူငယ္ခ်င္းကေျပာေတာ့ ဘာလီေကာင္းတယ္တဲ့
ကိုယ္က ဇီးေဖ်ာ္ရည္ ပဲႀကိဳက္တယ္ 🍹🍹

စကၤာပူ ေလာက္ေတာ့သြားခ်င္သား
ကိုယ့္နားမွာက မဟာေဗာဓိေက်ာင္းတိုက္ ပဲ႐ွိတယ္ 🚙🚙

(စကၤာပူ ေက်ာင္း ကရန္ကုန္မွာေလ)

ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဆိုလ္း သြားေတာ့မယ္ေလ
တစ္သက္လံုးလည္း လိမၼာလာတာမွ မဟုတ္ပဲ 😇😇

###​ေနျပင္​း၍ နဲနဲ​ေဂါက္​သြားသည္​။😝😝

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by putulay from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 18875.06
ETH 1297.03
USDT 1.00
SBD 2.44