ျမန္မာေမာ္ဒယ္

in #esteem4 years ago

image

ဝဝကစ္ကစ္မိန္းကေလးေတြစိတ္ဓာတ္မက်နဲ႔ေတ့ာ
Yangon Collections ရဲ႕ Plus Size Model ဆန္ကာတင္ ၁၅ ေယာက္စာရင္းကို စတင္ေၾကျငာလိုက္ပါၿပီရွင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူ အေယာက္ ၂၈၀ ေက်ာ္ထဲက ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရသူေတြပါ ဒီ ၁၅ေယာက္ထဲမွ ၁ေယာက္ကို ျပန္လည္စိစစ္ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေနာက္အပတ္ စေနေန႔မွာ ေၾကျငာေပးသြားမွာပါ အားလံုးစိတ္ဝင္စားေနၾကတဲ့ .. အေၾကာင္းအရာေလး တစ္ခုလည္းရွင္းျပခ်င္ပါတယ္ရွင္

အဲ့ဒါကေတာ့ ဒီ ၁၅ ေယာက္ထဲက ၁ေယာက္ကို ဘယ္လို စနစ္နဲ႔ ေရြးခ်ယ္မွာလဲဆိုတာပါပဲ အစကေတာ့ အြန္လိုင္း voting စနစ္နဲ႔ ေရြးမလားေပါ့ အဲ့ဒိအခါ admin တို႔အတြက္ အဆင္မေျပတဲ့အခ်က္ေလးေတြ ရွိလာပါတယ္ သူတို႔ ဘယ္မွာေနလဲ ရန္ကုန္ကလား နယ္ကလား single လား relationship လား couple ပံု႐ိုက္မယ္ဆိုရင္ေရာ အိမ္ကခြင့္ျပဳရဲ႕လား Yangon Collections က photo shooting လုပ္ခ်င္တဲ့အခ်ိန္ေတြေရာ လာႏိုင္ရဲ႕လား ဒါေတြထည့္စဥ္းစားရပါၿပီ

Online voting ဆိုရင္ေတာ့ Friends မ်ားတဲ့သူက ႏိုင္မွာ ေသခ်ာသေလာက္ရွိေနၿပီး Yangon Collections နဲ႔ ေရရွည္လုပ္ကိုင္ႏိုင္တဲ့သူ ဟုတ္မဟုတ္ဆိုတာေတာ့ မေရရာပါဘူး

ဒါေ့ၾကာင့္ ဒီ ၁၅ ေယာက္ထဲကေန Winner တစ္ေယာက္ကိုေတာ့ Yangon Collections ရဲ႕ Admin ေတြနဲ႔ Model ကို ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးေပးမယ့္ Photographer တို႔က ဖုန္းဆက္ၿပီး Interview လုပ္သြားမွာပါ

ဆန္ကာတင္စာရင္းဝင္တဲ့ ညီမေလးေတြကလည္း ေနာက္ထပ္ လတ္တေလာ႐ိုက္ကူးထားေသာ တစ္ပိုင္းပံု ၁ပံု တကိုယ္လံုးပံု ၂ ပံု ထပ္မံေပးပို႔ဖို႔ကိုလည္း ေၾကျငာလိုက္ပါတယ္ရွင္။Thanks you very mush. @esteemapp

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by superboy from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

So beautiful, I wanna be a friend with you.

Congratulations @panbagyi! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You got a First Reply
Award for the number of upvotes received
Award for the number of comments

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Coin Marketplace

STEEM 0.59
TRX 0.09
JST 0.071
BTC 53598.25
ETH 4220.71
BNB 595.16
SBD 7.07