Yabani Semizotu

in #esteem3 years ago

image

Bugün bayram sebebiyle köyde anneannemi ziyaret ettik. Gitmişken bahçeleri gezip çiçeklerin, meyve ve sebzelerin fotoğraflarını çektik. Sebzelerin arasında sulandığı için doğal olarak yetişen semizotlarını da gördüm. Bu semizotları ile genellikle buralarda börek dediğimiz gözlemeler yapıyoruz. Yıkanmış taze semizotlarını, keçi çökeleği, soğan ve domates ile karıştırıp hamurun arasına koyup odun ateşinde sacda pişiriyoruz. Oldukça lezzetli oluyorlar. Bulunduğumuz çevrede semizotunun bir diğer adı da “tokmakan”.

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ornitorenk from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.