Barkoloteyapa ma theat taebawasotar

in #esteem3 years ago (edited)

ngar saisuueat sabhawhtarrmhaathkyet eat tararrmyahatamhu myinshin, hto aaraut mha popyee aarrone hco kya kyeepyinn
hcar aarayyaasarr aatwat htonehcan nghaar ၎inn, kwoe hcarr aarr htu myarr nhaint toetaatmhu mha hcatepinehpyat . image
nhaint) i aahkyane htwat ngar parisaat tait u htuusaann aasan a toe aakyaal nhaint twaesonehkaesai . k
tatiy hpyithkaesai . ngar shae taw m so taithkarmyaha matwae hpuu hkaesai . ngar k waal,
htauthkarhtauthkar hpaat nhaint aamyarrkyeek deUghted hkaesai . ngarhtain
htuu myatsaw aaraung a rayysarr myarr nhaint hpyitnine shin suu k tu p raan, hcaylokyaungg . nhang
i aamyinko ngar hcartammyarraahkyahoetko yuu. ,, eat to taungg saw aariutaamyawataaung
taithkuhkyinn hce ko warkya aatwat hcatedharatmyarr, hthoetnout raataanaeengaal k suuthoetko pyeeshin,,
hcaraotemhar sharhpwaynay hkyinn mashibhell, htauthcartammyarr compleat mha try'd,
aashi mhar tait u hkyinn hce aariutaamyawat pyawwkyarr hcatedharatmyarr hpawpya aasonepyupone nhaint aamyaha a pyi a w pyuloteaahpyit
lar saint kyaungg so saint lyaw saw hcakarr, mapyu me htotehpawpyawwsohkae
laat raan . htoaahkar ngar sharhpwaytwaeshi, muu rainnnae ngar parisaat nhaint nhaine yhainpar
kyahanya tay yaar aamhar aahkyahoet, suuthoet tanyya . darpaymaae ngar m lohkyin shartwae
hcakarr myarr tae hc tot shalyar, darmhamahote recollecting suuthoet kosonepyee aatwat a sain saint,
a rar ngar shihkae par shin kyawanm aahkyane matineme waalyuu saint hcainhcarr
kyampod aaung paw swarrpye; eat i hcakarr sai a hcain aamyaell aahkarsamayakataeek
darpaymaae kwalpyarr hkyarrnarr saw aashi eat tuunyesaw tainswin sany aatineaatar kitenye hphoet, darmhamahoteeat image
aasopar kabyaarko myarraatwat kwalpyarr hkyarrnarr saw aasan sai, tait u hcain saat mapyat aoutmhar ngarko htarr pwemaallhoet
aamyoemyoe sharhpway nayeat loaauthkyet nhaint laee raan tawmharparpye
kyahanya tay yaar hci tya htell thangya kyaungg aamyoemyoe pyupyin pyee ngarko k marhcatar par hcay . htokwayarngya
ngar ponepyinmyarraahkyahoetko yuu. kyampod shoet suuthoetko ngar lha ny layeat nhaint tait u aapyee
ngar tawtaw kaunggkaungg hcakarrpyay mae lyaww pyeemha aahkyane, nout kyaww k suuthoetko lhaeet
nout tahpaan . ngar sailaee taithkartaitran shotehtway shoet aariutaamyawatngareat collection myarrko jumbled,
tahkyahoet raatsattapaat pyeenout shoet suuthoetko ngar shothkya hphoet kwoehcarr
ngarsai w hcwar hcarkyaungg myarrnhaint compleat hpwalhcaeeraan hcatain matineme aakaunggsone a mein,
hcakkuu . i sai eat aahceaahcanyya thangya a kyahanyaupya ko naeelam sainpayy hphoethpyittaal
a thaayy a . muurainn nhaint aatuu noutmha ngareat a mhu nhaine yhain hkyinn aarr hpyang,
ngar aamyarrkyee aamhar sharhpwaytwaeshi suuthoetko pyinsain; ngar muu karr taithkartaitranhkae
sayy ngaal tae swinkone aahkyahoet aahtuu s hpyintkyaungg fancying eata pyayayar a parr,
ngar naeelam darmhamahote bharsarhcakarr toetaat hcayraanaatwat loneloutsaw kankaungg hkae,
nhaint i ngar hpyitninesai karl lar lain maal htain hphoet kyawanmakoaarrpayytaal
kyawanm aalwan raimhaannhkyetkyee hkaetae a rar eat, tait u hkan sar aaingaliut hcarrayysarar hpyit lim mai .
hto aalaekya int hkaann a bhhoet nhang hcarhpaathkyinn a bhhoet a kyahanyaupyaeat aahkyane pyeenout, ny aahkyanetwinhkaesai aww mudra.
aalote shoetmahote ngar aakuuaanye m r sawaahkar k nannaat yan , darmhamahote t nain g nway raattwin hcatainmatineme
ngar tatyanongyasasalout evading taityouttaee ponenhaiut- aaintaw hpyit
ngar hkamaeetaw ko aasonepyuhtarrtae aapawbhone pubUc koe kha yya mhu taatroutsuu

Sort:  

ျဖစ္သင့္တာ္။ အဲေရာဂါမ်ိုးကဟကုရခက္သလားမေမးနဲ႕။

အမ္ ဘာကိျေျပာခ်င္တာလဲ ဘဒ္ု။

ဘာေရာဂါလဲ

UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by onemm from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

aarayyaasarr aatwat htonehcan nghaar ၎inn, kwoe hcarr aarr htu