Ahitepon meehalaungthawakhar

in #esteem3 years ago

aarrlone suuthoet bhaw, misarrhcueatkyawin Episcopal nhang aatuunaykya
bhurarrkyaungg . image
yaw shi mainn sai, ngar a bh, ngaalrwal laathtaut nhaint sone nhaint aatuu suueat janeesaalsaung
nayuu aain g laan shoet kalayymyarr, shihkyinnnhaint paatsaat. 1682. aasopar conventicles
panyaat tararr aarr hpyang tarrmyithtarr nhaint makyaarhkan nhaaw int aayhaat, a hkyahoet swaysaunghkae
aellde ninenganmhar mha hpaalsharr pait raan, mimi aasia kyawm myarreat hcain hcarr sainhkyinhcarar youtyarr,
suu bhaalmhar suuthoet k, hto aaraut shoet suuthoetko aatuu litepar raan nhaint aatuu ninekyahkaesai
lwatlaut hkwin nhaint aatuu bharsarrayysuuthoetrae mode ko hkanhcarr raan myahaaw mhaann htarrsai . k
pahtam janee suu sarrsamee layyyout k po shipartaal mwayhpwarr hkae kar dutiy aarrhpyint
janee aarrlone t saal hkunait aatwat taitsaal htaat po; ngar t saal htine satirarar
luu a pawngya thoet nhangya a myaoe samee hpyit kyee pyinn saw mimi hcarr pwal, mhar taitkyaain,
nhaint laathtaut; ngar aangaalsonesarr myarr, aangaalsone kalayy k hkaepaymaae
nhaithku nhaint nayuu aain g laan, Boston mhar mwayhpwarrhkaetaal . ngar a mi, a
dutiy janee, Abiah Folger, paytaru Folger eat t u taee eatsamee
gun a s ray hpawpyahtarrhkyinn hpyitparsai bhaalsuuko eat nayuu aain g laan eat pahtam u sone aahkyayhkya nayhtinesuumyarr,
hkaungghcain saw tinepyi saisuueat hkaraityaran bhurarrkyaungg samine aatwat, lell mhahoet Mather hpwngya
Magnalia Christi rayiaahpyit " hu bhurarr sahkangya rayyrar, aaingaliut sainyuu"
ngar mhaankaanhcwar hcakarr tawko aoutmae shin . ngar suu rayysarrhkaesai hcakarrko sainthoet kyarrrapye
sayy sayy ngaal tae ranhpaanranhkar aapine pine, darpaymaae tait u taee sar suuthoet htellk ponenhaiut hkaesai,
ngar kataeek yahku nhaitpaunggmyarrhcwar ko ngar myineat . darharaatwat 1675 hkunhaittwin rayysarrhkae
hto karl myarr nhaint luumyoe eatkyampod Home- paat hkyaar lai nhaint shisuumyarr mha kinetwalhpyayshinn
hthoetnout hto aaraut aahcoer aatwat hcoerain puupaan . darhar lwhaat hkyinn shae myetnhar ralayeat
syat tap p hcate ko ၎inn, nhait hkyinn, Quaker nhaint aahkyarr kohcarraatwat
nyhain paann nhaiuthcaatmhu aouttwinhkae sectaries, aindiy hcaitpwalmyarr rasaihu,
tinepyi hpyitlay hkaekyaungg nhaint aahkyarr sainnrelldukhk, saw nyhain paann nhaiuthcaat raan,
bhurarr sahkangya eat imyaha lout myarrhcwarsaw tararr hcerain pine dar htitesaw aapyitshieat aanaynae pyitmhu aapyitpayy hphoet aahpyit,
aellde uncharitable upadaymyarr tait hpyetsaimmhu tokyathanya . myay t pyin lone saihtainsharr
ngar htanshoet lyawwat paat saw lwinpyin kaunggsaw sabhawtuunyehkyet nhaint aatuu ti kyamhcar larsai aahpyitnhaint
suurell lwatlautmhuko . ngar sawlaee, satir hkyawwat nigonehkyaotelinemyarr
aasopar pod eat nhaithku pahtam u sone a m aoutmae kyapye darpaymae suuthoet aasek
suu hthoetkyount mimi aakaerae irom kaunggsaw- aalotaw saatlaat aakyaungg, kyeenhaint
rayysarrsuu hpyit si par lain mai .

Sort:  
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

saatlaat aakyaungg, kyeenhaint
rayysarrsuu hpyit si par lain mai