ယံုၾကည္​ရာ

in esteem •  2 years ago  (edited)

ကိုလုပ္​တဲ့အလုပ္​တစ္​ခုအ​ေပၚမွာ ယံုၾကည္​ၿပီးတစိုက္​မတ္​မတ္​နဲ႔စိတ္​အားထက္​သန္​စြာ ႀကိဳးစားသြားမယ္​ဆိုရင္​ ဘယ္​အလုပ္​အဆို ​ေအာင္​ျမင္​မႈကိုရစျမဲပါ။​ေအာင္​ျမင္​ခ်င္​ၿပီး ဘာမွမလုပ္​ပဲ​ေနရင္​အလကားပါ။
FB_IMG_1517766608798.jpg
မလုပ္​ၾကည္​့​ေသးပဲ မျဖစ္​ႏိုင္​ဘူးလို႔​ေတြးရင္​ အခြင္​့အ​ေရးဆံုး႐ႈံးရပါတယ္​။ အလုပ္​တစ္​ခုကိုလုပ္​ၿပီဆိုရင္​ ​ေသခ်ာတစိုက္​မတ္​မတ္​လုပ္​ျခင္​းသည္​ ​ေအာင္​ျမင္​ျခင္​းပါပဲခင္​ဗ်ာ....😃😃 ရႊီးၾကည္​့တာ
IMG_20180213_183057_HHT.jpg

Writer-nyanlinaung(SMT 35)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

smt3

SMT 2

Smt7

smt12

Smt-1

SMT 8

Smt-18

SMT-15

SMT-19

good smt16

SMT-14

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by nyanlinaung from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Smt10done

smt 17

smt 13

smt-4
done

SMT 5

Done
SMT 6

upvote smt - 11