သီခ်င္​းဆိုျခင္​း

in esteem •  2 years ago  (edited)

ကို​ေခၚခ်င္​တယ္​ လိုက္​ခဲ့အခ်စ္​​ေရ
ပူပင္​စရာ​ေတြမလိုဘူး........
အႏၲာရယ္​​ေတြနဲ႔ ​ေလ်ွာက္​ရမယ္​့လမ္​း​ေတြ...
တို႔ႏွစ္​​ေယာက္​ကို
ၿခိမ္​း​ေျခာက္​မယ္​့......
မွီတြယ္​ခ်င္​စရာ မင္​းပဲ႐ွိတယ္​
ဆင္​ျခင္​ဖို႔မရည္​ရြယ္​ဘူး.......
အႏၲာရာယ္​​ေတြထဲ မင္​းနဲ႔လိုက္​ရဲတယ္​.....
ဘာ​ေၾကာင္​့မ်ား တို႔​ေဝး​ေနဦးမလဲ.....
image
​ေရဆန္​လမ္​းျဖတ္​ကူးတဲ့အခါ​ေပ်ာ္​ႏိုင္​မလား.....
အႏၲာရယ္​မ်ား တို႔ႏွစ္​ဦး​ေ႐ွ႕မွာ ကားဆီးထား.....
အနာဂတ္​ခရီးဘဝရဲ႕လမ္​း​ေပၚ....
အတူလက္​တြဲ... သြားၾကစို႔လား....
​ေပ်ာ္​ရႊင္​​ေသာရလဒ္​ မ်ွယူၾကစို႔......
ကို​ေခၚခ်င္​တယ္​ လိုက္​ခဲ့အခ်စ္​​ေရ
ပူပင္​စရာ​ေတြမလိုဘူး........
အႏၲာရယ္​​ေတြနဲ႔ ​ေလ်ွာက္​ရမယ္​့လမ္​း​ေတြ...
တို႔ႏွစ္​​ေယာက္​ကို
ၿခိမ္​း​ေျခာက္​မယ္​့......
မွီတြယ္​ခ်င္​စရာ မင္​းပဲ႐ွိတယ္​
ဆင္​ျခင္​ဖို႔မရည္​ရြယ္​ဘူး.......
အႏၲာရာယ္​​ေတြထဲ မင္​းနဲ႔လိုက္​ရဲတယ္​.....
ဘာ​ေၾကာင္​့မ်ား တို႔​ေဝး​ေနဦးမလဲ.....
image
​ေရဆန္​လမ္​းျဖတ္​ကူးတဲ့အခါ​ေပ်ာ္​ႏိုင္​မလား.....
အႏၲာရယ္​မ်ား တို႔ႏွစ္​ဦး​ေ႐ွ႕မွာ ကားဆီးထား.....
အနာဂတ္​ခရီးဘဝရဲ႕လမ္​း​ေပၚ....
အတူလက္​တြဲ... သြားၾကစို႔လား....
​ေပ်ာ္​ရႊင္​​ေသာရလဒ္​ မ်ွယူၾကစို႔......
I want to call it love I do ........ Antarctic ယ့် laugh ... The two men Threaten ယ့် ...... Before dealing only The intention to mete ....... The risk I want to go ..... Why do ..... Could dissolve when upstream crossing ..... But before the two Antarctic laugh ..... Future travel on the road of life .... Let us go together with ... .... Recreation results, let's take ...
image
I want to call it love I do ........ Antarctic ယ့် laugh ... The two men Threaten ယ့် .
..... Before dealing only The intention to mete ....... The risk I want to go ..... Why do ..... Could dissolve when upstream crossing ..... But before the two Antarctic laugh ..... Future travel on the road of life .... Let us go together with ... .... Recreation results, let's take ...
@nyanlinaung(SMT35)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

SMT-14

Congratulations @nyanlinaung! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.

To support your work, I also upvoted your post!
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

SMT7

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by nyanlinaung from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

smt16

Smt-1

SMT 8

Smt10

Smt 20

SMT 2

smt12

smt3

Smt 21

SMT-19

SMT 5

Smt-18

smt 17

SMT9

SMT-24 done

This post has received 100% upvote from SMT-15 @kanesious, post and keep doing.Follow @kanesious and vote this comment to increase your chance to be voted in the future.

smt-4
done

This post has received 100% upvote from SMT-11 @khantnyar, post and keep doing.Follow @khantnyar and vote this comment to increase your chance to be voted in the future.

Smt 6
Done