သမိုင္းေၾကာင္း႐ွိခဲ့တဲ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ယုန္ကၽြန္း

in esteem •  2 years ago 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကေတာ့ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈေတြန႔ဲ စိတ္လႈပ္႐ွား ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ေနရာေတြ ျပည့္ႏွက္ေနပါတယ္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟာ ေရပတ္လည္ဝန္းရံေနတဲ့ ကၽြန္းႏိုင္ငံတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ႐ွိတဲ့ ကၽြန္းေတြထဲက စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းတဲ့ ယုန္ကၽြန္းအေၾကာင္းကို ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။
image
အဲဒီေသးငယ္လွတဲ့ ယုန္ကၽြန္းမွာဆိုရင္ အေမွာင္က်ေနတဲ့ သမိုင္းေၾကာင္းေလးေတြလည္း ႐ွိပါေသးတယ္။ ယုန္ကၽြန္းလို႔ ဆိုတဲ့အတုိင္းပဲ အဲဒီကၽြန္းမွာယုန္ေလးေတြ အမ်ားႀကီး႐ွိေနၿပီး ယုန္ေတြကို ေကာင္းစြာေကၽြးေမြး ေစာင့္ေ႐ွာက္ထားၿပီး သူတို႔ကိုသားေကာင္လိုက္ခြင့္မ႐ွိပါဘူး။ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကတဲ့ ဧည့္သည္ေတြက အဲဒီကၽြန္းမွာ ယုန္ေလးေတြနဲ႔အတူ ဓာတ္ပံု႐ိုက္တာ ၊ ေဆာ့ကစားတာ ျပဳလုပ္လို႔ရပါတယ္။

image

ယုန္ကၽြန္းေလးကေတာ့ စီတုိကုန္းတြင္းပင္လယ္လို႔ေခၚတဲ့ အူႏိုး႐ွီးမားလို႔ေခၚၿပီး ဟီ႐ိုး႐ွီးမားစီရင္စုျဖစ္တဲ့ ဂ်ပန္ၿမိဳ႕ေတာ္ တာကီဟာရာ ကမ္း႐ိုးတန္းနဲ႔ႏွစ္မိုင္ေက်ာ္ အကြာမွာတည္႐ွိပါတယ္။ ဒုတိယကမာၻစစ္တုန္းက ဂ်ပန္ဧကရာဇ္စစ္တပ္ဟာဆိုရင္ အဆိပ္ဓာတ္ေငြ႕တန္ခ်ိန္ေပါင္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ထုတ္လုပ္တဲ့ လွ်ိဳ႕ဝွက္စက္႐ံုေတြ႐ွိခဲ့တာေၾကာင့္ ဒီကၽြန္းဟာ ဂ်ပန္ပိုင္နက္ေျမပံုကေန ဖယ္႐ွားခံခဲ့ရပါတယ္။

အဲဒီကၽြန္းကထြက္႐ွိခဲ့တဲ့ ဓာတုအဆိပ္ဓာတ္ေငြ႕ေတြကို တ႐ုတ္နဲ႔စစ္ျဖစ္စဥ္တုန္းကအသံုးျပဳခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး ၁၉၃၀ ခုႏွစ္န႔ဲ ၁၉၄၀ ခုႏွစ္ေတာအတြင္းမွာ တ႐ုတ္စစ္သားေတြနဲ႔ အရပ္သားေတြ လူေပါင္း႐ွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ၾကပါတယ္။

၁၉၂၉ ခုႏွစ္မွာစစ္သားေတြဟာ ဓာတုလက္နက္ေတြထုတ္လုပ္ဖို႔ စတင္ခဲ့ၾကၿပီး ဒီလက္နက္ေတြက ထိေရာက္မႈ႐ွိမ႐ွိ စမ္းသပ္ဖို႔အတြက္ ယုန္ေလးေတြကိုအသံုးျပဳဖို႔ ကၽြန္းကိုေခၚေဆာင္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယုန္ကၽြန္းကို လာေရာက္လည္ပတ္ၾကတဲ့ ခရီးသြားေတြဟာ ယုန္ေလးေတြကို အစာေကၽြးရင္းနဲ႔ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ယုန္ေလးေတြရဲ႕ မ်ိဳးပြားမႈကိုမ်ားျပားလာၿပီး မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေတာ့တာေၾကာင့္ ကၽြန္းရဲ႕ေဂဟစနစ္ကို ထိခို္က္လာႏိုင္ပါတယ္။

image
ကၽြန္းေပၚက အသီးအႏွံနဲ႔အပင္ေတြဟာလည္း ယုန္ေလးေတြစားဖို႔ မလံုေလာက္ပါဘူး။ သူတို႔ေလးေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးအတြက္လည္း ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈေတြလိုအပ္ေနပါတယ္။ အားလပ္ရက္ေတြမွာ ခရီးသြားဧည့္သည္ေတြက လာေရာက္လည္ပတ္ၿပီး အစာေကၽြးၾကေပမယ့္လည္း မိုးရာသီလို အခ်ိန္အခါမွာေတာ့ ယုန္ေလးေတြဟာ အစာစားရဖို႔ ခက္ခဲေနတုန္းပါ။

ကၽြန္းေပၚကယုန္ေလးေတြက ဧည့္သည္ေတြလာၿပီဆို အနားကပ္ၿပီးခင္မင္တတ္ၾကသလို အစာေကၽြးတဲ့အခါလည္း သူတို႔က အားရပါးရစားၾကပါတယ္။ ဒီကၽြန္းေလးတည္႐ွိေနသ၍ေတာ့ ယုန္ေလးေတြလည္း ႐ွိေနၾကဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
@nyanlinaung(SMT 35)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by nyanlinaung from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.