စိတ္​ပူတယ္​

in esteem •  2 years ago 

နင္​​ေပ်ာ္​ပါ​ေစဆု​ေတာင္​း​ေပးမယ္​.....
ငါ့ရဲ႕ည​ေတြ​ေျခာက္​ကပ္​လဲ........
တကယ္​ဆိုငါဟာ ဒီအလြမ္​းနဲ႔ အသားမက်​ေသး​ေပမယ္​့
နင္​လိုမယ္​ဆိုခ်ခင္​းထားတယ္​
ငါ့ရဲ႕ဘဝ​ေလွကားထစ္​ပါပဲ
နင္​ယံုၾကည္​စြာျဖတ္​နင္​းလိုက္​
ငါ့ဘက္​မငဲ့ပါနဲ႔
အခ်စ္​ဟာငါ့အတြက္​ ဓား​ေပၚက
ျပားရည္​တစ္​စက္​လိုျဖစ္​​ေနလား ငါမသိ.....
မင္​း အဆင္​​ေျပပါ့မလား စိုးရိမ္​တယ္​.......
မင္​း ဒီအခ်ိန္​တစ္​​ေယာက္​တည္​း႐ွိ​ေနခ်ိန္​....
မင္​း ​ေခ်ာင္​မွာတစ္​​ေယာက္​တည္​းႀကိတ္​ငို​ေနဦးမလား.....
အခ်စ္​ဟာ ငါ့အတြက္​ဓား​ေပၚက ပ်ားရည္​တစ္​လိုျဖစ္​​ေနလည္​း ငါမမႈတယ္​........
image
နင္​​ေပ်ာ္​ပါ​ေစဆု​ေတာင္​း​ေပးမယ္​.....
ငါ့ရဲ႕ည​ေတြ​ေျခာက္​ကပ္​လဲ........
တကယ္​ဆိုငါဟာ ဒီအလြမ္​းနဲ႔ အသားမက်​ေသး​ေပမယ္​့
နင္​လိုမယ္​ဆိုခ်ခင္​းထားတယ္​
ငါ့ရဲ႕ဘဝ​ေလွကားထစ္​ပါပဲ
နင္​ယံုၾကည္​စြာျဖတ္​နင္​းလိုက္​
ငါ့ဘက္​မငဲ့ပါနဲ႔
အခ်စ္​ဟာငါ့အတြက္​ ဓား​ေပၚက
ျပားရည္​တစ္​စက္​လိုျဖစ္​​ေနလား ငါမသိ.....
မင္​း အဆင္​​ေျပပါ့မလား စိုးရိမ္​တယ္​.......
မင္​း ဒီအခ်ိန္​တစ္​​ေယာက္​တည္​း႐ွိ​ေနခ်ိန္​....
မင္​း ​ေခ်ာင္​မွာတစ္​​ေယာက္​တည္​းႀကိတ္​ငို​ေနဦးမလား.....
အခ်စ္​ဟာ ငါ့အတြက္​ဓား​ေပၚက ပ်ားရည္​တစ္​လိုျဖစ္​​ေနလည္​း ငါမမႈတယ္​........
image

နင္​​ေပ်ာ္​ပါ​ေစဆု​ေတာင္​း​ေပးမယ္​.....
ငါ့ရဲ႕ည​ေတြ​ေျခာက္​ကပ္​လဲ........
တကယ္​ဆိုငါဟာ ဒီအလြမ္​းနဲ႔ အသားမက်​ေသး​ေပမယ္​့
နင္​လိုမယ္​ဆိုခ်ခင္​းထားတယ္​
ငါ့ရဲ႕ဘဝ​ေလွကားထစ္​ပါပဲ
နင္​ယံုၾကည္​စြာျဖတ္​နင္​းလိုက္​
ငါ့ဘက္​မငဲ့ပါနဲ႔
အခ်စ္​ဟာငါ့အတြက္​ ဓား​ေပၚက
ျပားရည္​တစ္​စက္​လိုျဖစ္​​ေနလား ငါမသိ.....
မင္​း အဆင္​​ေျပပါ့မလား စိုးရိမ္​တယ္​.......
မင္​း ဒီအခ်ိန္​တစ္​​ေယာက္​တည္​း႐ွိ​ေနခ်ိန္​....
မင္​း ​ေခ်ာင္​မွာတစ္​​ေယာက္​တည္​းႀကိတ္​ငို​ေနဦးမလား.....
အခ်စ္​ဟာ ငါ့အတြက္​ဓား​ေပၚက ပ်ားရည္​တစ္​လိုျဖစ္​​ေနလည္​း ငါမမႈတယ္​........

image
နင္​​ေပ်ာ္​ပါ​ေစဆု​ေတာင္​း​ေပးမယ္​.....
ငါ့ရဲ႕ည​ေတြ​ေျခာက္​ကပ္​လဲ........
တကယ္​ဆိုငါဟာ ဒီအလြမ္​းနဲ႔ အသားမက်​ေသး​ေပမယ္​့
နင္​လိုမယ္​ဆိုခ်ခင္​းထားတယ္​
ငါ့ရဲ႕ဘဝ​ေလွကားထစ္​ပါပဲ
နင္​ယံုၾကည္​စြာျဖတ္​နင္​းလိုက္​
ငါ့ဘက္​မငဲ့ပါနဲ႔
အခ်စ္​ဟာငါ့အတြက္​ ဓား​ေပၚက
ျပားရည္​တစ္​စက္​လိုျဖစ္​​ေနလား ငါမသိ.....
မင္​း အဆင္​​ေျပပါ့မလား စိုးရိမ္​တယ္​.......
မင္​း ဒီအခ်ိန္​တစ္​​ေယာက္​တည္​း႐ွိ​ေနခ်ိန္​....
မင္​း ​ေခ်ာင္​မွာတစ္​​ေယာက္​တည္​းႀကိတ္​ငို​ေနဦးမလား.....
အခ်စ္​ဟာ ငါ့အတြက္​ဓား​ေပၚက ပ်ားရည္​တစ္​လိုျဖစ္​​ေနလည္​း ငါမမႈတယ္​........

@nyanlinaung(SMT 35)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

SMT 6
Vote & Com
Done

This post has received a 0.26 % upvote from @drotto thanks to: @nyanlinaung.

This post has received a 5.88 % upvote from @moneymatchgaming thanks to: @nyanlinaung. Upvote this Post to Support the MMG Community on Steemit! :)

smt 17

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by nyanlinaung from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

SMT-14

SMT-24 done

Smt 21

Smt-1

Smt10done

Smt-18

SMT9

smt3

The Golden Cobra has struck!

Bite Strength: 16.00% }{ Strike Speed: 64/Millisecond

Venom circulation period: 7 days

After 7 days.. The Golden Cobra's venom converts to SBD/SP! ;)

Hit placed by: @nyanlinaung

Send 0.001-0.006 SBD/STEEM + url->memo to @thegoldencobra for an upvote! :)
Service released: 2/6/18 - Give us a chance! :)

smt16

Smt7

SMT 2

SMT 8

smt - 11

Smt20 done
boaungdean

smt-4
done

smt12

SMT-19

SMT 22

SMT 5

Smt-15

25