​ေရးခ်င္​ရာ​ေရး

in esteem •  2 years ago 

image
ခံစားခ်က္​ ခပ္​စိမ္​းစိမ္​း
ရင္​မွာ ထိန္​းရင္​းသတ္​မွတ္​
ငါ......ခ်စ္​တတ္​လာၿပီသူငယ္​ခ်င္​း
ကြာ​ေဝးခ်ိန္​မွာ
အခ်စ္​ဆိုတာ
​ေဝဒနာ ျဖစ္​ခဲ့ရတာပါ.....
နင္​႐ွိတဲ့အခါ
အခ်စ္​ဆိုတာ
ခ်ိဳသာႏူးညံ့
ရင္​ခ္​့င္​အႏွံ႔အျပား
အခ်စ္​မ်ားနဲ႔​ေပ်ာ္​ရႊင္​
နင္​ျမင္​​ေစခ်င္​ပါတယ္​
ငါ့အခ်စ္​ကို​ေပါ့.........
image
Writer @nyanlinaung(SMT 35)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

SMT 2

Great steemer,
nice post & I followed u :) plz follow me :)

Thz

The Golden Cobra has struck!

Bite Strength: 48.00% }{ Strike Speed: 64/Millisecond

Venom circulation period: 7 days

After 7 days.. The Golden Cobra's venom converts to SBD/SP! ;)

Hit placed by: @nyanlinaung

Send 0.001-0.006 SBD/STEEM + url->memo to @thegoldencobra for an upvote! :)
Service released: 2/6/18 - Give us a chance! :)

smt 20 done

Smt7

smt 27 done

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by nyanlinaung from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Smt10done

smt9

SMT-14

good smt 16

Smt-1

smt12

smt 17

smt3

SMT 5

SMT-15

SMT 8

smt-4
done

SMT 6
Done

SMT 11

Smt 13