Nyan hai meutuwah lon ka taubat

in #esteem4 years ago

Nyoe pah galak menyombongkan ka peu meuah lon tuan sebab hana pat ta lake tulong liat patbta pin man nyan koen hana salah lee koen bak lon sebanarr jih nyan pulang pike bak tanya mandum rakan.
Maken uroe mkin hek bak ta lost emang beutoi yang ka peugah pat buet yang hana ek cuma bek sampe na cara pajoh akai but nan lah koen hana hayeu fit bak ta kloen hana mngat aju.
image

Coin Marketplace

STEEM 0.36
TRX 0.07
JST 0.048
BTC 39878.77
ETH 2915.44
USDT 1.00
SBD 4.47