djkz

in #esteem6 years ago

p imageAng barko ay ang tulong ng sinaunang hari ng Ehipto. Iyon lang

Kaya hindi ko nakita ang isang barko, ngunit ang pinakamalaking piramide sa Ehipto ay mas mabigat kaysa sa Great Pyramid. Ang bangka ay isa na ngayong sementeryo na tumutulong sa bangka ng hari. Ang Egyptian fare dynasty ng sinaunang hari.

Ang kanyang barko ang pinakamatandang barko sa mundo at nakikita ang isang kontradiksyon. Ang BC built boat ay itinayo noong 2500 at itinayo mga 4,500 taon na ang nakakaraan. Ang barko ay 143 metro ang haba at 19.5 metro ang lapad. Ang barko ay natuklasan noong 1924 noong 1224. Ang Egyptian na si Ahmad Youssef Mustafa ay nagbabalik ng mga larawan ng sinaunang Ehipto, na itinayo para sa isang espesyal na pag-aaral.

Ngayon ay makikita natin na ang Vero, na mukhang hari ng sinaunang Ehipto, ay isang mahusay na site na may solar boat sa Giza. Hindi ko nakita ang screening area para sa mga kaibigan မျှေး လိုက်ပါတယ်.

Pananaliksik na lugar

Sort:  

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 6.50 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.30
Block time: 2018-05-25T04:25:12
Account Level: 1
Total XP: 136.50/200.00
Total Photos: 21
Total comments: 0
Total contest wins: 0
And have also received a 0.40 percent upvote.

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by niyannnn from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.027
BTC 60771.43
ETH 3271.80
USDT 1.00
SBD 2.44