သ်ွမ္​းနီ

in #esteem6 years ago (edited)

သ်ွမ္​းနီအမ်ိဳး​ေတြ ခြဲျခားသိတတ္​ၾကပါ​ေစ

image
Credit:photo
ဟုမၼလင္​းၿမိဳ႕နယ္​၊ ဟဲဖက္​အုပ္​စု တံတားဖြင္​့ပြဲ ျပင္​ဆင္​ထားတာ တံတားကို ရွမ္​းျပည္​နယ္​အလံျခယ္​သ ထားတာ ျမင္​​ေတာ့ စိတ္​မ​ေကာင္​းဘူး။ သ်ွမ္​းနီတိုင္​းရင္​းသား​ေတြ စု​ေပါင္​းတည္​​ေဆာက္​ထားတဲ့ ႀကိဳးတံတားကို ရွမ္​းႀကီးအမ်ိဳးသားအလံ ျခယ္​သထားတာ​ေတြ႕​ေတာ့ စိတ္​မ​ေကာင္​းဘူး။ မ​ေျပာဘဲမ​ေနနိုင္​​ေတာ့လည္​း ​ေမးလိုက္​တယ္​ ဘာလူမ်ိဳးလည္​းလို႔ သ်ွမ္​းနီလူမ်ိဳး​ေတြပါတဲ့။ နားလည္​သ​ေဘာ​ေပါက္​​ေအာင္​ ရွင္​းျပ​ေပးလိုက္​တယ္​။ တံတားမဖြင္​့ခင္​ သ်ွမ္​းနီအမ်ိဳးသားအလံျပန္​လည္​ျခယ္​သဖို႔ လက္​ခံသြားတယ္​။ အမ်ိဳးသား​ လကၡဏာ​ေတြ ကြယ္​​ေပ်ာက္​လုနီးပါးျဖစ္​ခဲ့တာဆို​ေတာ့လည္​း ဘယ္​သူကိုမွ အျပစ္​မျမင္​ပါဘူး။
နားလည္​သ​ေဘာ​ေပါက္​လက္​ခံသြားတဲ့ လူထုကိုလည္​း ​ေက်းဇူးပါလို႔၊ အမ်ိဳးဂုဏ္​၊ ဇာတိဂုဏ္​​ေတြကို ျပန္​လည္​​ေဖာ္​ထုတ္​နိုင္​ပါ​ေစ။

Than Tun Oo

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by seaser from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 67021.12
ETH 3110.50
USDT 1.00
SBD 3.71