စိတ္နာတယ္ဆိုတာ

in #esteem6 years ago (edited)

image
Credit:photo


စိတ္နာတယ္ ဆိုတာကို ခ်စ္ဖူးတဲ့ သူေတြပဲ သိလိမ့္မယ္။ 
အရမ္းခ်စ္မိလို႔ စိတ္နာသြားတာပါ။ 
ကိုယ္လံုးဝ မေမွ်ာ္လင့္ထားအရာေတြကို လုပ္သြားတဲ့ အခါက်ရင္ စိတ္နာသြားတတ္ၾကတယ္။ 

စိတ္နာတာကို မုန္းတယ္ လို႔လဲ ေျပာလို႔မရဘူး။ 
ခ်စ္ေနေသးတာလဲ မဟုတ္ဘူး။ 
ႏွလံုးသားထဲမွာ ေသရာပါမယ့္ နာက်င္စရာ ဒဏ္ရာေတြ ရသြားတာပါ။
ကိုယ္ခ်စ္ရတဲ့ သူတစ္ေယာက္ကို စိတ္နာသြားတာကလည္း အေတာ့္ကို ဝမ္းနည္းဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။ ခံရလည္း ခက္ပါတယ္။  

သူ႔ရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ သူ႔ကို စိတ္နာသြားတယ္။ 
တစ္ခါတစ္ေလက်ေတာ့လည္း သူနဲ႔ ပတ္သတ္ဖူးတဲ့ ေနရာေလးေတြ ၊ အမွတ္တရေလးေတြကို ေရာက္ရင္ လြမ္းမိတယ္။ ေဆြးမိတယ္။ 

"ခ်စ္ေသးလား" လို႔လာေမးရင္ "မခ်စ္ေတာ့ဘူး"
"မုန္းသြားတာလား" လို႔ေမးရင္ "မုန္းလဲမမုန္းဘူး" 
ဒါေပမဲ့ သူ႔ဆီ "ျပန္သြားမလား" လို႔ေမးရင္ "မသြားဘူး" လို႔ပဲ ျပန္ေျဖလိမ့္မယ္။ 

အဲ့ဒါက စိတ္နာသြားတာ လို႔ပဲ ေျပာရလိမ့္မယ္။ 
စိတ္နာသြားတဲ့ သူတစ္ေယာက္ဆီကို ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္မသြားၾကဘူး။ 
ဘာလို႔ဆို သူ႔ကို ျမင္တိုင္း နာက်င္ရတာကိုး ! 
ဘယ္ေလာက္ပဲ ခ်စ္ေန ခ်စ္ေန စိတ္နာသြားရင္ လံုးဝကို ျပန္လွည့္မၾကည့္ေတာ့ဘူး။ 

တစ္ခါတစ္ေလက်ရင္ ခ်စ္ေနရက္နဲ႔ စိတ္နာေနရတဲ့ အျဖစ္မ်ိဳးေတြလဲ ရွိတယ္ ! 
ခ်စ္ေနရက္နဲ႔ စိတ္နာေနရတဲ့ အျဖစ္မ်ိဳးက ခံရအခက္ဆံုးပါပဲ။ 

အဲ့ဒါေၾကာင့္ လူတစ္ေယာက္ကို စိတ္နာေအာင္ ဘယ္ေတာ့မွ မလုပ္မိပါေစနဲ႔။

©®♥မူရင္းေရးသူ 

❄စာေပခ်စ္သူမ်ားကို အစဥ္ေလးစားလ်က္❄
🌹စာေပေဝမွ်သူ🌹
🌼Pan Ka Byar🌼 

#Photo_Crd
Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by seaser from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 64294.34
ETH 3494.87
USDT 1.00
SBD 2.54