CCTV Advertise

in #esteem • 6 years ago (edited)

image
Credit;photo
📹 CCTV တပ္ခ်င္တယ္ 👍 ဒါေပမယ့္ သိသိသာသာလည္း မျဖစ္ခ်င္ဘူး SPY လုပ္လို႕လည္း အဆင္ေျပမယ္ 🔧 ကိုယ္တိုင္လြယ္လြယ္ကူကူ တပ္လို႕ရတာမ်ိဳးလည္းျဖစ္ခ်င္တယ္
💰 ကုန္က်စရိတ္ကလည္း ၁သိန္းမေက်ာ္ခ်င္ဘူး 📱 ဖုန္းနဲ႔လည္း အလြယ္တကူ ၾကည့္လို႕ရရမယ္ ဆိုတဲ႔ သူေတြအတြက္ BCS မွ မီးသီးပံု CCTV ေလး လာၿပီဗ်ာ...
✔️ ဒါတင္ မကေသး အာမခံတစ္ႏွစ္လည္း ပါေတာ့ သံုးရတာ ပိုစိတ္ခ်မ္းသာတာေပါ့ဗ်ာ

🎁 ဆိုင္သစ္ဖြင့္ပြဲ အထိမ္းအမွတ္
အထူး ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ရရွိရန္ အျမန္၀ယ္ယူလိုက္ပါမိတ္ေဆြ ......

** ျမန္မာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအေရာက္ ေငြႀကိဳလႊဲစရာမလို စာတိုက္မွ ပို႕ေပးသည္ **

🔧 ေအာက္ပါေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ အာမခံ တစ္ႏွစ္ပါ၀င္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
720P , 960P , 1080P မ်ားသည္ ရုပ္ထြက္(Pixel)မ်ားလွ်င္ ပိုမို ၾကည္လင္ ျပတ္သားမႈ
ရွိသည္ကို ဆိုလိုပါသည္။

Hotline ✆YGN - 09 789 0000 81 , ✆ MDY - 09789 0000 82

အျခားပစၥည္းမ်ားလည္း ပံုတိုင္းတြင္ အသံုးျပဳပံုႏွင့္ ေစ်းႏႈန္း အေသးစိတ္ ေရးေပးထားပါသျဖင့္ ပံုတစ္ပံုျခင္းစီ ႏွိပ္၍ ဖတ္ရႈေပးပါခင္ဗ်ာ။

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
★★★★★
📢 တိက်ေသခ်ာ၍ ျမန္ဆန္ေအာင္ ဆိုင္ဖုန္းမ်ားကို ဆက္၍ မွာယူေပးပါခင္ဗ်ာ။
💬 www.m.me/bcsmyanmar ကို ႏွိပ္၍ မက္ဆင္ဂ်ာမွလည္း မွာယူႏိုင္ပါတယ္။

✅ ရန္ကုန္ ၊ မႏၱေလး ၿမိဳ႕တြင္း အိမ္အေရာက္ (၂)ရက္အတြင္း အျမန္ ပို႕ေဆာင္ေပးပါတယ္။

✅ နယ္ေ၀းမွ မွာယူလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ Express ကားႀကီးမ်ားျဖင့္ မိမိတို႕ ၿမိဳ႕ထိ ေရာက္ေအာင္ ပို႕ေဆာင္ေပးပါတယ္။

🚚 စာတိုက္မွတစ္ဆင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အေရာက္ ပို႔ေပးပါတယ္။

⭐ BCS Myanmar Online Store ⭐

ဆိုင္မွာလည္း လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္၀ယ္ယူျခင္းက အျခားပစၥည္းမ်ိဳးစံုကို ၾကည့္နိုင္ၿပီး စိတ္တိုင္းက် ၾကည့္ရႈႏိုင္သည့္အတြက္ လာေရာက္ဖို႕ ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါတယ္။

📣 ကၽြန္ေတာ္တို႔ BCS Myanmar တြင္ IP Camera မ်ား , CCTV Camera, Spy Camera, Solar LEDမီးမ်ား ၊ Car GPS Tracker မ်ားႏွင့္ ၊၊ လံုျခံဳေရးသံုးတုတ္မ်ား ၊ လင္းအားေကာင္း Cree LED ဓါတ္မီးမ်ားႏွင့္ ကြန္မန္ဒိုအိတ္မ်ား ၊ ထူးျခားဆန္းသစ္ေသာ လူသံုးကုန္ ပစၥည္းမ်ားကို ၀ယ္ယူ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။

** ဆိုင္(4)ဆိုင္စလံုး၏ လိပ္စာမ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္ **
⏰ ရန္ကုန္ ဆိုင္ဖြင့္ခ်ိန္ ► မနက္ 9:00 မွ ည 8:00 ထိ။
⏰ မႏၱေလး ဆိုင္ဖြင့္ခ်ိန္ ► မနက္ 9:00 မွ ည 6:00 ထိ။

ဆိုင္ပိတ္ခ်ိန္တြင္ ဆိုင္ဖုန္းမ်ားလည္း ပိတ္ထားပါသည္။

🏠 BCS Myanmar ရန္ကုန္ဆိုုင္ခြဲ (1)(ပင္ရင္း)🏠
တိုက္အမွတ္(62) ၊ ခိုင္ေရႊ၀ါ(ဗဟိုလမ္း) ၊ ခိုင္ေရႊ၀ါမွတ္တိုင္ ၊
၀င္းေသာ္တာလမ္းအနီး
YBS - 11, 22 ေရာက္သည္ ။
☎ 09789000081,
☎️ 09263130756,
☎️ 09262427619,
☎️ 09794519681
📍 (လိပ္စာကို မသိပါက လွည္းတန္းဘူတာရံုနားကိုေရာက္ေအာင္လာခဲ႕ၿပီး ဆိုင္ဖုန္းကို ဆက္ေပးပါ အေသးစိတ္ ထပ္ လမ္းညႊန္ေပးပါမယ္)

🏠 BCS Myanmar ရန္ကုန္ဆိုုင္ခြဲ(2) ေတာင္ဥကၠလာ 🏠
အမွတ္(105/2) ၊ ျမင္သာ(8)လမ္း ၊ သံသုမာလမ္းမႀကီး စီမံကိန္း မွတ္တိုင္အနီး ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္။
( ဆိုင္မသိလွ်င္ ဖုန္းႀကိဳဆက္ေပးပါခင္ဗ်ာ)
☎ 09 424499904 ,
☎️ 09 424499905 ,
☎️ 09 782044117

♦♦♦♦♦♦

🏠 BCS Myanmar မႏၱေလး ဆိုင္ခြဲ (1) 🏠
✒ 67လမ္း , 41x42 ၾကား ၊( ေအာင္ႀကီးစိုးေဟာ္တယ္ အနီး၊ စရဏသဃၤန္းတုိက္အေရွ႕)
📍 လမ္းညႊန္ - 66 လမ္း ၊ 42 ေထာင့္မွ ၀င္ခဲ႔ပါ

☎ 09 777838424,
☎️ 09 960891826,
☎️ 09 450522622

🏠 BCS Myanmar မႏၱေလးဆိုင္ခြဲ (2) 84လမ္းမေပၚ 🏠
84 လမ္း ၊ 39x40 လမ္းၾကား ။(သီရိေရႊစင္ေရႊဆိုင္မ်က္ေစာင္းထိုး)
☎ 09789000082,
☎ 09767987181,
☎️ 09767987191

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ngaye from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 67494.41
ETH 3517.60
USDT 1.00
SBD 3.15