ဘဝလက္တဲြေဖာ္ ေ႐ြးခ်ယ္မယ္ဆိုရင္

in #esteem6 years ago

image
Credit:Photo

ရုပ္လွဖို႔မလိုဘူး  စိတ္လွဖို႔လိုတာ..

စတိုင္လန္းဖို႔မလိုဘူး ခံယူခ်က္ျပင္းဖို႔လိုတာ..

စမတ္အရမ္းက်ဖို႔မလိုဘူး တာဝန္ယူစိတ္ရွိဖို႔လိုတာ..

ခ်မ္းသာဖို႔မလိုဘူး သာယာတဲ့ဘဝဖန္တီးနိုင္ဖို႔လိုတာ..

လူေရွ႕မွာအရမ္းခ်စ္ျပေနဖို႔မလိုဘူး ၾကင္နာညႇာတာတတ္ဖို႔လိုတာ..

အရမ္းေတာ္ေနဖို႔မလိုဘူး ေရွ႕ကဦးေဆာင္နိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္းရွိဖို႔လိုတာ..

သိကၡာေတာ္ရပုဂၢဳိလ္တစ္ေယာက္လိုျဖစ္ေနဖို႔မလိုဘူး
တည္ၾကည္ျပတ္သားၿပီး အရႈပ္အရွင္းကင္းဖို႔လိုတာ..

ဒါေၾကာင့္..

လွလို႔ခ်စ္တာထက္ ခ်စ္လို႔လွတာကို ေ႐ြးပါ..

ဲ့အဆင္တန္းျမင့္သူကိုေ႐ြးခ်ယ္တာထက္ ကိုယ့္အဆင့္ျမင့္ေပးသူကို ေ႐ြးခ်ယ္ပါ..

လူခ်မ္းသာေစတဲ့သူကို ေ႐ြးခ်ယ္တာထက္ စိတ္ခ်မ္းသာတဲ့သူကို ေ႐ြးခ်ယ္ပါ..

ကိုယ့္အေပၚ တကယ္ခ်စ္တဲ့သူဟာ.
ဘယ္ေတာ့မွ တစ္ေယာက္ထဲ ခ်န္မထားခဲ့သလို
စိတ္ဆင္းရဲေအာင္လဲ ဘယ္ေတာ့မွ မလုပ္ဘူး..

ကိုယ္အေပၚ အနိုင္မယူတတ္သလို ဘယ္ေတာ့မွလဲ 
အျပစ္မျမင္ဘူး..

သူတို႔တကယ္ခ်စ္ၿပီဆိုရင္..
အေမတစ္ေယာက္လို အားကိုးတိုင္ပင္တတ္ၿပီး
အမတစ္ေယာက္လို ေလးစားခ်စ္ခင္ၾကတယ္..

ဒါ့အျပင္ ကိုယ္အေပၚ တန္ဖိုးရွိတဲ့ ရတနာတပါးလို
ေပ်ာက္ရွသြားေလမလား စိုးတစ္ထိတ္ထိတ္နဲ႔
အရိပ္တၾကည့္ၾကည့္ ခ်စ္ေနတတ္ၾကတယ္ဆိုတာ 
သိထားေပးပါ..

မပို ( ထီးလင္း )

💝💝💝💝💝💝💝

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 69115.56
ETH 3736.98
USDT 1.00
SBD 3.66