ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္အိမ္မက္

in #esteem5 years ago

ဒါဟာမွန္ကန္စြာ "သင္သည္သင္၏စိုးရိမ္မွုေတြျပဳသကဲ့သို႔သင္တို႔ကိုသင္၏အိပ္မက္အျဖစ္အမ်ားႀကီးစြမ္းအင္ေပးသည့္အခါအံ့ဖြယ္ျဖစ္ပ်က္စတင္" ဟုဆိုသည္။ အိပ္မက္မ်ားမရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္။ ဒါဟာသင္စိတ္ႏွလုံးအႂကြင္းမဲ့အိပ္မက္ႀကီးႀကီးမက္သာအခါသင္ႀကီးမားေသာေအာင္ျမင္ရန္နိုင္ပါလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုေသာေၾကာင့္အိပ္မက္မိတ္ေဆြေကာင္းရွိသည္, မိသားစုထံမွေထာက္ခံမွုရရွိရန္, ေကာင္းေသာအမွတ္အသားမ်ားေအာင္ျမင္ရန္သည္ႏွင့္ဘဝ၌ႀကီးမားေသာပါေစ။

image
Google

ကိုယ့္ကိုအျခားသူမ်ားကဲ့သို႔ငါသည္လည္းတစ္ခုအေစာပိုင္းအသက္အရြယ္ကေနအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအိပ္မက္ပ်ိဳးေထာင္ၾကသည္။ ကၽြန္မေက်ာ္ၾကားစာေရးဆရာျဖစ္လာဖို႔ပုံစံမ်ိဳးရယူတေန႔တစ္ဝတၳဳေရးႏွင့္ထုတ္ေဝဖို႔အလိုရွိ၏။ ကႏွုတ္ဆက္သြယ္ေရးေရာက္လာေသာအခါအရမ္းေကာင္းေသာခဲ့ဖူးဘူး။ ဒါဟာငါ့အသေဘာသဘာဝအတြက္ embedded ျဖစ္ပါတယ္။ ငါတစ္စုံတစ္ဦးကငါ့ကိုတစ္ခုခုကေျပာပါတယ္လၽွင္ပင္တုံးသို႔မဟုတ္မယဉ်ေၾကးေသာျဖစ္လိုၾကပါဘူး။ ငါကဲ့သို႔ေသာအေျခအေနမ်ားစဥ္အတြင္းအေတာ္ေလးဆက္လက္ေရြးခ်ယ္ပါ။ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့အတိုင္းဒါဟာကၽြန္မၿငိမ္းခ်မ္းေရးမတ္ေတာရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္းကိုအျဖစ္အဲဒီလိုလုပ္ဖို႔ "ငါသည္ေရွးခယ်ျ", ငါျပန္ reply မနိုင္ေၾကာင္းမဟုတ္ပါဘူး။ ငါသည္လည္းတစ္ဦးလူကန္လန္တစ္နည္းနည္းျဖစ္ေၾကာင္းကိုလူတိုင္းႏွင့္အတူတံခါးဖြင့္ကိုႀကိဳက္ၾကဘူး။ ဒါေၾကာင့္စိတ္ဖိစီးမွုဖို႔ဦးေဆာင္လမ္းျပမ်ားႏွင့္စိတ္ခံစားမွုကိုသင္ေတြစစ္ထုတ္ဖို႔အတြက္နိုင္ပါတယ္အျဖစ္သို႔ရာတြင္ထိုသို႔ခံစားခ်က္ေတြကိုႏွင့္စိတ္ခံစားမွုကိုတက္ pent ေကာင္းမဟုတ္ပါဘူး။

အစဥ္မျပတ္ငါက်ယ္ေလာင္ထြက္ေအာ္ဖို႔တိုက္တြန္းခံစားခဲ့ရနဲ႔ကၽြန္မတစ္ဦးတည္းရွိစဥ္အခါကဤခံစားခ်က္မ်ားကိုဖယ္ရွားပစ္ျခင္းႏွင့္မၾကာမီထိုအရင္ဖြဖို႔ေကာင္းတစ္ဦးလမ္းအေရးအသားမွတစ္ဆင့္ေၾကာင္းထြက္ေနေသးတယ္ရ။ ကၽြန္မေရးသားျခင္းစတင္ခဲ့ၿပီးငါမွာအမွန္တကယ္ေကာင္းေသာျဖစ္ေၾကာင္းကိုထုတ္ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ ကကေလာင္သူတို႔ကိုႏွိမ့္ခ်မွငါ့အဘို႔အေတာ္ေလးလြယ္ကူသည္သို႔ေသာ္ငါ့ကိုႏွုတ္ျဖင့္ကၽြန္မရဲ့ခံစားခ်က္ေတြကိုဆက်သွယ်ဖို႔ခဲသည္။ ငါ့အဘို႔စာေရးယခုငါငါ့အလိုရွိသမၽွခံစားခ်က္ေတြကို journaling ေစာင့္ေရွာက္ႏွင့္ဤစီထားေသာငါ့ကိုေစာင့္ေရွာက္ဘဝတစ္လမ္းျဖစ္လာသည္။ ဒါဟာငါ့အဘို႔စိတ္အားထက္သန္မွုပိုျဖစ္လာခဲ့ၿပီးယခုတြင္ငါသည္ငါ၏အအလုပ္အကိုင္သို႔လွည့္ရန္ပုံစံမ်ိဳးရယူ။

image
Google

အျပင္ငါ့အသက္ကိုအတြက္အျဖစ္အပ်က္အေၾကာင္းကို-bits ႏွင့္အပိုင္းပိုင္းေရးသားျခင္းကေနငါသည္လည္းေရးသားျခင္းပုံျပင္မ်ားကိုခ်စ္ၿပီးမၾကာမီငါ့ကိုယ္ပိုင္ဝတၳဳႏွင့္အတူတက္ၾကပါလိမ့္မယ္။ ငါ့မိသားစုငါ့အအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအိပ္မက္အေၾကာင္းကိုလုံးဝေထာက္ခံသည္။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ngawine from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Loading...

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.06
JST 0.030
BTC 22991.93
ETH 1640.07
USDT 1.00
SBD 2.67