ဆယ္ေက်ာ္သက္ဂိုဏ္း၏ျပႆနာ

in #esteem5 years ago

ဆယ္ေက်ာ္သက္ဂိုဏ္း မိဘမ်ားႏွင့္၎တို႔၏ကေလးငယ္မ်ားႏွစ္ဦးစလုံးသည္အသက္အခက္ခဲဆုံးႏွင့္လွိုင္းေလထန္ကာလတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူအသက္တာငယ္စဥ္ကေလးဘဝမွမိမိတို႔အကူးအေျပာင္းကာလအတြင္းဆယ္ေက်ာ္သက္ Self-ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ကမၻာ၌မိမိတို႔ေနရာအရပ္ကိုရွာေဖြနိုင္ဖို႔ႀကိဳးစားရွာအံ့ေသာငွါ, သူတို႔လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္အတူအျပန္အလွန္လူမွုေရးစံခ်ိန္စံညႊန္းခ်မွတ္, သူတို႔၏ဘဝကိုဦးစားေပးသတ္မွတ္ဖို႔သင္ယူပါ။ ကံမေကာင္းစြာပဲ, ဒီျဖစ္စဥ္ကိုအစဥ္အျမဲေခ်ာေမြ႕မဟုတ္ပါဘူး။ တခ်ိဳ႕ကဆယ္ေက်ာ္သက္တၳဳမ်ားႏွင့္အတူစမ္းသပ္ႏွင့္အခ်ိဳ႕ေသာတရားမဝင္လွုပ္ရွားမွုမ်ားတြင္ပါဝင္ပတ္သက္ရ။ ဆယ္ေက်ာ္သက္ၿမီးေကာင္ေပါက္အရြယ္စဥ္အတြင္းသို႔ရနိုင်အႀကီးမားဆုံးျပႆနာမ်ား၏တဦးတည္းေနတဲ့ဆယ္ေက်ာ္သက္ဂိုဏ္း၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္လာသည္။

image

အဘယ္ေၾကာင့္ဆယ္ေက်ာ္သက္ပင္တစ္ဂိုဏ္း join ခ်င္မလဲ? ဂိုဏ္းမ်ားေသာအားျဖင့္လုံျခဳံေရးႏွင့္အမည္ဝွက္ကိုေထာက္ပံ့ေပးမယ့္ေလးစားဖြယ္အသိုင္းအဝိုင္းပိုင္ခ်င္သူကိုၿမီးေကာင္ေပါက္ဆြဲေဆာင္ႏွင့္တစ္ခ်ိန္တည္းမွာရြယ္တူခ်င္းဖိအားမွျဖစ္ေပၚနိုင္ျဖစ္ေလ့: ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကကဆယ္ေက်ာ္သက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္အတြက္အခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္ရိုေသေလးစားမွုကိုရရွိရန္အလိုဆႏၵမွခ်ိတ္ဆက္ေစျခင္းငွါယုံၾကည္ ။ ယူနိုက္တက္အတြက္ခန္႔မွန္းရွစ္ရာတေထာင္ဂိုဏ္းထိုခံတပ္ ဧရိယာထဲမွာကေလးတစ္ဦးႏွင့္ဆယ္ေက်ာ္သက္စိတ္ေရာဂါ, ဂိုဏ္းထဲမွာဆယ္ေက်ာ္သက္၏ျမင့္နံပါတ္မ်ားကိုရွိေနေသာ္လည္းသူတို႔ထဲကအမ်ားစုေနဆဲျပစ္မွုဆိုင္ရာအုပ္စုတစ္စုစံခ်ိန္စံညႊန္းကိုလက္ခံဖို႔ဘူးကေျပာပါတယ္ စတိတ္, သူတို႔ရဲ့ဆယ္ေက်ာ္သက္အဖြဲ႕ဝင္အမ်ားစုမဟုတ္ဘဲျပစ္မွုဆိုင္ရာအျဖစ္ေဖာ္ျပေစျခင္းငွါ "ဤအကေလးေတြအတြက္, ဂိုဏ္းနီးပါးလူမွုေရးအသင္းမ်ားကဲ့သို႔ျဖစ္ၾက၏။ သူတို႔ကေက်ာင္းႏွင့္ေတြ႕ဆုံရန္ႏွင့္ဤဂိုဏ္းသို႔မဟုတ္ဂိုဏ္းအတြက္သူအေၾကာင္းေျပာဆို။ သူတို႔ကညဉ့္လုံးထြက္တည္းခိုေနၾကျခင္းႏွင့္ရာဇဝတ္မွုႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ားအတြက္တက္ေရာစပ္တဲ့သူလူငယ္မဟုတ္ပါဘူး "ဟုေဒါက္တာ ယုံၾကည္သည္။
အမွတ္ဆယ္ေက်ာ္သက္အၾကားအမွန္တကယ္ရာဇဝတ္ေကာင္မ်ား၏ရာခိုင္ႏွုန္းေနဆဲျမင့္မားသည္။

ကဂိုဏ္းအတြက္ပါဝင္ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား၏ျပႆနာကိုတန္ဖိုးရွိအာ႐ုံစူးစိုက္မွုမျဖစ္ဆိုလိုပါသလား? , မွတပါး, တစ္ဂိုဏ္းထဲမွာပင္ passive ပါဝင္မွု ေသးဆယ္ေက်ာ္သက္မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား (စြဲလမ္းသို႔မဟုတ္လူကုန္ကူးမွု), ဖ်က္ဆီး, ခိုးမွုႏွင့္လုယက္မွု တြင္အခ်င္းခ်င္းညိတြယ္လ်က္ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္ေသာအခြင့္အလမ္းေတြကိုတိုးပြားေစပါသည္။ ပို. ပင္စိတ္ပ်က္ဖြယ္သည္အဘယ္သို႔, ဆယ္ေက်ာ္သက္တစ္ဦးဂိုဏ္းမေလ်ာ့ဘူးလို႔ေျပာထားတယ္ရင္ေတာင္သူ႔ကိုသို႔မဟုတ္သူမ၏လူႀကီးအတြက္တရားမဝင္ေရးရာမ်ားတြင္ပါဝင္ပတ္သက္ေနတဲ့မ်ား၏ျဖစ္နိုင္ေျချမင့္မားေနဆဲ။

သုေတသနအဆိုအရၿမီးေကာင္ေပါက္အရြယ္တစ္ဂိုဏ္းဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီးတဲ့သူဆယ္ေက်ာ္သက္ဒါကဆယ္ေက်ာ္သက္ယခုရာဇဝတ္မွုက်ဴးလြန္ျခင္းမရွိပါလၽွင္ပင္သူသို႔မဟုတ္သူမေနာက္မွျပဳၾကလိမ့္မည္ကိုဆိုလိုသည္အသက္အရြယ္ 27 ႏွင့္ 33 အၾကားတရားမဝင္ဝင္ေငြလက္ခံရရွိရန္သုံးႀကိမ္ျမင့္မားအခြင့္အလမ္းေတြကိုရွိခဲ့ပါတယ္။ အျပင္သူတို႔ျပစ္မွုက်ဴးလြန္ၾကသည္မဟုတ္ရင္ေတာင္ေဟာင္းဂိုဏ္းအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးအၾကာတြင္အသက္အရြယ္အတြက္ပစၥည္းဥစၥာစြဲလမ္းမွုကိုဖြံ့ၿဖိဳးဆဲတစ္ဦးသုံးႀကိမ္ပိုမိုျမင့္မားအႏၲရာယ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း, သူတို႔သည္လည္းက်န္းမာေရးမေကာင္းရွိသည္ႏွင့္အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာအကူအညီမ်ားလက္ခံရရွိ၏လိုအပ္ခ်က္အတြက္ျဖစ္ဖို႔ႏွစ္ႀကိမ္အျဖစ္မ်ားပါတယ္။ ဤသည္ကိုေအာင္ျမင္စြာေက်ာင္းတြင္ (ဝါရွင္တန္တကၠသိုလ္) မွဘြဲ႕ရတစ္ဦးသိသိသာသာနိမ့္ျဖစ္နိုင္ေျခကိုေဖာ္ျပထားျခင္းသည္မဟုတ္။

image

မိမိတို႔ကေလးတစ္ဂိုဏ္း၏အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္လာလိမ့္မယ္ရွိမရွိႏွင့္ ပတ္သက္. သက္ဆိုင္ရာသူတို႔အားမိဘမ်ားအတြက္တစ္ကေလး၏အျပဳအမူႏွင့္ / သို႔မဟုတ္အာ႐ုံစိုက္ဖို႔အသြင္အျပင္ႏွင့္ ပတ္သက္. စံသတ္မွတ္ခ်က္အစုတခုရွိ၏ ေအာက္ပါအနည္းဆုံးတခ်ိဳ႕သည္သင္၏အမွု၌မွန္လၽွင္, သင္ကဂိုဏ္း၏အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ျခင္း၏သင့္ကေလးသံသယနိုင္သည္

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ngawine from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.06
JST 0.029
BTC 22998.84
ETH 1642.85
USDT 1.00
SBD 2.68