စား​ေသာက္​ပံုနည္​းလမ္​း

in #esteem5 years ago

ငါတို႔သည္ငါတို႔၏အစာကိုစားလမ္းကိုေလ့ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကကၽြန္ေတာ္မ်ားေသာအားျဖင့္ကသတိထားေနၾကသည္မဟုတ္ဆိုလိုသည္။ ငါကလူကိုစားျခင္းႏွင့္သူတို႔ေၾကာ့ရွင္းအေနျဖင့္စားကြူးခြင်းအထိနည္းလမ္းအခ်ိဳ႕သတိျပဳမိပါပြီ။

image

ငါ့အဘသည္သူ၏ဟင္းခ်ိဳ ဒါဟာရြံရွာဘြယ္ျဖစ္ေပမယ့္ကၽြန္ေတာ္ဘာမွမေျပာဝံ့။ ကၽြန္ေတာ္လုပ္ခဲ့တယ္လၽွင္သူမိန္းေမာၿငိဳးျဖစ္လိမ့္မည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ငါ့အမိသူမ၏နည္းလမ္းဒါေလ်ာက္ပတ္သည္။ ဒါဟာသူမ၏ ဂ သူမ၏ပါးစပ္သို႔အစားအေသာက္ေတြထက္ေတာင္ၿပီးေတာ့ျဖည္းျဖည္းနဲ႔ညင္ညင္သာသာကဝါးေစာင့္ၾကည့္ဖို႔အေပ်ာ္အပါးျဖစ္ပါတယ္။

သတၱဳတြင္း၏တစ္ဦးကအဆီမိတ္ေဆြတစ္စာသားသည္သူ၏အစာကိုဖြင့္ သူသေလာက္ငါယူေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္. ဝက္ကာလ၌ျပဳၾကအျဖစ္ကိုအနည္းဆုံးသုံးႀကိမ္စားတတ္၏။ သူကအစာစားေနစဥ္သူ႔ပတ္ဝန္းက်င္ဖို႔လုံးဝေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ျဖစ္ပါတယ္။ သူျမန္သူလုပ္နိုင္သကဲ့သို႔မိမိပါးစပ္သို႔အစားအေသာက္ကိုထည့္ေလ့မရွိအႀကိမ္စုံတြဲတစ္တြဲ ဟ ၿပီးေတာ့မ်ိဳ။ သူကတစ္ဦးဇြန္း, တူသို႔မဟုတ္မိမိလက္ကိုအသုံးျပဳသည္ျဖစ္ေစဒါဟာအေရးမထားဘူး။ သူကအားလုံးႏွင့္အတူကၽြမ္းက်င္ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးသြားတဲ့ေနာက္သူတက္ထိုင္ ၏စုံတြဲတစ္တြဲေပးသည္ႏွင့္မိမိဝမ္းကို ဒါဟာအားလုံးအလြန္ရြံရွာဘြယ္ျဖစ္ေပမယ့္တစ္ခ်ိန္တည္းမွာအလြန္ထည်႕ျဖစ္ပါတယ္။

သတၱဳတြင္း၏ေနာက္ထပ္မိတ္ေဆြတစ္, ဒီအခ်ိန္, ခဲ, မွာအားလုံးစားေနတဲ့ပါးလႊာတဲ့တစ်ခု။ သူကစားပြဲ၌ထိုင္လ်က္, ဝက္ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္တစ္ခက္ရင္းခြႏွင့္အတူစားနပ္ရိကၡာကိုယူလိုက္တယ္။ သူဟာအဘယ္သူမၽွမစာစားခ်င္စိတ္ကိုကေျပာပါတယ္။ အံ့ၾသစရာမဟုတ္ပါသူမအလြန္ပိန္ျဖစ္ပါတယ္။

ထိုအခါသူတို႔ကအစာစားေနစဥ္စကားေျပာသူအမ်ားအျပားရွိပါတယ္။ အစားအစာႏွင့္တံေတြး၏အေပါက္၏ဒီေတာ့နည္းနည္းကိုအပိုင္းပိုင္းပ်ံကိုစတင္ပါ။ တစ္ခုသာခၽြန္ထက္ ဤအတြင္လည္းႏွုတ္ပိတ္နိုင္ပါတယ္။ သူတို႔ကအမ်ားအားျဖင့္သာခဏခ်ဳပ္ထား။

image

ဘယ္လိုသင့္ရဲ့အစားအစာကိုစားပါသလဲ သင်သည်စပါးအနည္းငယ္သာ, သို႔မဟုတ္ တစ္အစားပုပ္ကဲ့သို႔တျဖည္းျဖည္းအလ်င္အျမန္ကိုစားသလား? သင္သည္သင္၏လက္ေခ်ာင္း, ဇြန္းသို႔မဟုတ္ပန္းကန္ကိုလ်က္ပါသလား သင္အစာစားမည္သို႔သတိထားမိပါသလား

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ngawine from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

This post has received a 2.08 % upvote from @booster thanks to: @ngawine.

You got a 8.77% upvote from @emperorofnaps courtesy of @zinnech!

Want to promote your posts too? Send 0.05+ SBD or STEEM to @emperorofnaps to receive a share of a full upvote every 2.4 hours...Then go relax and take a nap!

Congratulations @ngawine! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 23248.66
ETH 1609.18
USDT 1.00
SBD 2.59