ပတ္ဝန္းက်င္

in #esteem5 years ago

ေျမႀကီးတျပင္လည္းပါဝင္သည္ေရ, ေလ, ေနေရာင္ျခည္, ျပည္ကဲ့သို႔တစ္ခုပတ္ဝန္းက်င္ေအာက္မွာမီး, သစ္ေတာမ်ား, အိမ္ေမြးတိရစၧာန္, အပင္, စတာေတြေပၚဘဝကိုတတ္နိုင္သမၽွေစသည္သမၽွေသာသဘာဝအမွုအရာအဲဒါေျမႀကီးဘို႔ပတ္ဝန္းက်င္လိုအပ္ဘဲလ်က္ဝဠာအတြင္းရွိတစ္ခုတည္းေသာၿဂိဳဟ္ေၾကာင္းစဥ္းစားသည္ ဘဝျဖစ္တည္မွု။ က်ေနာ္တို႔အနာဂတ္အတြက္ဘဝျဖစ္နိုင္ေျခကိုေသခ်ာေစရန္အႏၲရာယ္ကင္းႏွင့္သန္႔ရွင္းကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ပတ္ဝန္းက်င္ေစာင့္ရမည္သို႔မွသာပတ္ဝန္းက်င္မရွိရင္က်ေနာ္တို႔ကဒီမွာဘဝကိုမွန္းဆလို႔မရပါဘူး။ ဒါဟာတစ္ဦးခ်င္းစီသည္ကမၻာတစ္ဝွမ္းတြင္ေျမႀကီးေပၚမွာတစ္ဦးခ်င္းစီလူေနမွု၏တာဝန္သာျဖစ္ပါသည္။ လူတိုင္းထြက္ လာ. , ပတ္ဝန္းက်င္ေဘးကင္းလုံျခဳံမွုမ်ားအတြက္မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး join သင်႕သည်။

image
Photo from google

သေဘာသဘာဝရဲ့ခ်ိန္ခြင္လၽွာကိုဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားဖို႔ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူေနမွုအမွုအရာမ်ားအၾကားပုံမွန္ျဖစ္ပ်က္သည့္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာသံသရာရွိပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာသံသရာေႏွာင့္အယွက္ရရွိပါလၽွင္သို႔ေသာ္မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္, သေဘာသဘာဝရဲ့ဟန္ခ်က္လည္းေနာက္ဆုံးမွာလူ႔အသက္ေတြကိုထိခိုက္ေႏွာင့္အယွက္ေရာက္လာပါတယ္။ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ပတ္ဝန္းက်င္, ႀကီးထြားဖြံ့ၿဖိဳးျခင္းႏွင့္ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ၏မူလေျမႀကီးေပၚမွာလန္းဖို႔ငါတို႔ႏွင့္ျဖစ္တည္မွု၏အျခားပုံစံမ်ားကိုကူညီေပးသည္။ လူသားေတြေျမႀကီးေပၚမွာသေဘာသဘာဝျဖင့္အမ်ားဆုံးအသိဉာဏ္သတၱဝါအျဖစ္ထည့္သြင္းစဥ္းစားေနၾကသည္ႏွင့္အမၽွသူတို႔ကနည္းပညာတိုးဆီသို႔သူတို႔ကိုဦးေဆာင္လမ္းျပေသာစၾကဝဠာမွာအမွုအရာကိုသိရန္စိတ္အားထက္သန္အမ်ားႀကီးရွိသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ပတ္ဝန္းက်င္တျဖည္းျဖည္းဖ်က္ဆီးေနသည္အျဖစ္လူတိုင္း၏အသက္တာ၌ထိုသို႔ေသာနည္းပညာတိုးေန႔စိုးရိမ္ေရမွတ္ေန႔ရက္ကာလ၌ေျမႀကီးေပၚမွာဘဝျဖစ္နိုင္ေျခထားေတာ္မူ၏။ ဒါဟာသဘာဝေလ, ေရႏွင့္ေျမဆီလႊာညစ္ညဴးတဲ့ေနၾကသည္အျဖစ္တေန႔ေၾကာင့္အသက္အဘို႔ဤမၽွေလာက္အႏၲရာယ္ျဖစ္လာေၾကာင္းပုံရသည္။ ေတာင္မွလူ႔ျဖစ္လ်က္ရွိ, တိရစၧာန္, အပင္မ်ားႏွင့္အျခားသက္ရွိမ်ား၏က်န္းမာေရးအေပၚမေကာင္းတဲ့သက္ေရာက္မွုေဖၚျပျခင္းေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အႏၲရာယ္ရွိေသာဓာတုပစၥည္း အသုံးျပဳ. သူေတြဟာကိုျပင္ဆင္ဓာတ္ေျမၾသဇာသြယ္ဝိုက္က်ေနာ္တို႔ေန႔စဥ္စားသုံးေနတဲ့အစားအစာမွတဆင့္ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ခႏၶာကိုယ္ထဲသို႔စုေဆာင္းတဲ့အရာေျမဆီလႊာကိုဖ်က္ဆီးရမွာေနၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္ခဏခဏအသက္ရွူအျဖစ္ေန႔စဥ္အေျခခံေပၚမွာစက္မွုဇုန္ကုမၸဏီမ်ားမွကေနဖန္တီးအႏၲရာယ္ရွိေသာမီးခိုးတို႔သည္ႀကီးစြာေသာအတိုင္းအတာအထိကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့က်န္းမာေရးကိုထိခိုက္သဘာဝေလထုညစ္ညမ္းေနရပါတယ္။

image
Photo from google

ထိုကဲ့သို႔ေသာ, အလုပ္ရွုပ္လူစည္ကားႏွင့္အဆင့္ျမင့္အသက္တာ၌ကၽြန္ုပ္တို႔ေန႔စဥ္အေျခခံေပၚမွာေသးငယ္တဲ့မေကာင္းတဲ့အေလ့အက်င့္၏ထိုကဲ့သို႔ေသာအမ်ိဳးအစားမ်ားကိုဂ႐ုစိုက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဒါဟာလူတိုင္းအတြက္၏အဆုံးအားျဖင့္သာေသးငယ္တဲ့အားထုတ္မွုကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့က်ဆင္းေနပတ္ဝန္းက်င္ဆီသို႔ဦးတည္ေနတဲ့အဓိကအျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ေျပာင္းလဲမွုကိုေဆာင္ၾကဥ္းနိုင္မမွန္သည္။ က်ေနာ္တို႔႐ုံကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္မ်ားအတြက္မွားယြင္းတဲ့နည္းလမ္းေတြအတြက္သဘာဝသယံဇာတမ်ားကိုအသုံးႏွင့္ကၽြန္ုပ္တို႔၏အဖ်က္ဆႏၵကိုျဖည့္ဆည္းမေပးသင့္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ႀကီးထြားျခင္းႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးသိပၸံႏွင့္နည္းပညာမ်ားကၽြန္ုပ္တို႔၏အသက္တာ၏ေကာင္းဖို႔အဘို႔ေပမယ့္အျမဲကဘာပဲျဖစ္ျဖစ္အတြက္အနာဂတ္၌အၾကႇန်ဳပ်တို႔၏ပတ်ဝန်းကင်ႀကိုပက်ၿစီးမဟုတ္ေၾကာင္းေသခ်ာျဖစ္သင့္သည္။ က်ေနာ္တို႔နည္းပညာသစ္ဟာေဂဟစနစ္ဟန္ခ်က္ေႏွာက္ယွက္ဘယ္ေတာ့မွမယ္လို႔ေသခ်ာျဖစ္သင့္သည္။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ngawine from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 23012.04
ETH 1582.21
USDT 1.00
SBD 2.62