ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမွု

in #esteem5 years ago

ကမၻာၾကီးပူေႏြးလာမွုလမ္းေၾကာင္းသစ္ေတြ႕ၾကဳံမရွိေသးပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ကမၻာ့မိုးေလဝသအဖြဲ႕ကမၻာလုံးဆိုင္ရာအပူခ်ိန္ Pre-စက္မွုဇုန္အဆင့္ဆင့္အထက္ 1.2C သည္ႏွင့္တတန္းအတြက္ႏွစ္တြင္သုံးႏွစ္အဘို႔, ကစံခ်ိန္ ရက္ေန႔တြင္အပူဆုံးႏွစ္ကျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္းကိုေဖာ္ျပထားခဲ့သည္။ သိပၸံနည္းက်သက္ေသအေထာက္အထားကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမွု၏မ်က္ႏွာသာအတြက္လႊမ္းမိုးေသာပုံရသည္ေသာ္လည္းထိုကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမွုတစ္​ သို႔မဟုတ္မမ်က္ျမင္လက္ေတြ႕စစ္ေဆးအတည္ျပဳေၾကာင္းယုံၾကည္သူအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား, အဘို႔, ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ကမၻာၿဂိဳလ္၏အနာဂတ္ရွယ္ယာမွာျဖစ္ၿပီး, ၾကႇန်ဳပ်တို႔သည်ဤအေရးပါေသာအခ်ိန္အတြက္ဘာလုပ္သင့္ၿပီးခဲ့သည့္အရာကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ကမၻာႀကီးဖ်က္ဆီးခံရလ်က္ရွိသည္ျဖစ္ေစမျငင္းခုန္ျဖစ္သကဲ့သို႔ဤစိတ္ပ်က္စရာျဖစ္ပါတယ္။

image

ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမွုသည္လက္ရွိတြင္ျဖစ္ပ်က္သည္မဟုတ္ယုံၾကည္ေသာသူတို႔အားအလင္းနိုင္ရန္အတြက္ငါကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမွုေၾကာင့္ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အဆင့္ဆင့္ျမင့္တက္ကမၻာ့အပူခ်ိန္ျမင့္တက္လာျခင္း, သမုဒၵရာေႏြး, ေရခဲစာရြက္မ်ားက်ဳံ႕, က်ဆင္းေနအာတိတ္ပင္လယ္ေရခဲ, တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္မွအစစ္အမွန္ေၾကာင္းျပလတံ့ေသာသက္ေသအေထာက္အထားကိုတင္ျပပါလိမ့္မယ္ , အစြန္းေရာက္အပူခ်ိန္ျဖစ္ရပ္မ်ား, သမုဒၵရာ ႏွင့္ဆီးႏွင္းဖုံးေလ်ာ့နည္းသြားသည္။ အလွည့္၌, ငါသည္လည္း ႏွင့္၎တို႔၏ေခ်ပခ်က္ေဆွးေႏွးပါမည်။

တစ္ကမၻာလုံး, ပင္လယ္အဆင့္ဆင့္အေနနဲ႔မၾကဳံစဖူးမွုႏွုန္းမွာျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။ ပင္လယ္အဆင့္ဆင့္ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္ဘာျဖစ္လို႔အေၾကာင္းရင္းႏွစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္လယ္ေရပူေႏြးလာမွု (ကပူေႏြးလာသည္သည့္အခါေရတိုးခ်ဲ႕) ႏွင့္ထိုကဲ့သို႔ေသာေရခဲျမစ္ႏွင့္ေရခဲစာရြက္မ်ားအျဖစ္ေျမယာ-based ေရခဲ၏အရည္ေပ်ာ္၏ျဖစ္ပါတယ္။ သိပၸံပညာရွင္မ်ားေယာဟန္သည္ဘုရားေက်ာင္းႏွင့္နီးလ္ျဖဴ၏အဆိုအရဂလိုဘယ္ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္သည္လြန္ခဲ့ေသာရာစုအတြင္း 17 စင္တီမီတာ (6.7 လက္မ) ျမင့္တက္လာသည္။ ထို႔အပြင်, ဒီေနာက္ဆုံးဆယ္စုႏွစ္အတြင္းႏွုန္းသည္လြန္ခဲ့ေသာရာစု (ဘုရားေက်ာင္း & White, 2006) နဲ႔ႏွိုင္းယွဥ္နီးပါးႏွစ္ဆျဖစ္ခဲ့သည္။ ၾကႇန်ဳပ်တို႔သည်ဤရာစုကေနေနာက္ဆုံးဖို႔ပင္လယ္အဆင့္ဆင့္ႏွိုင္းယွဥ္လၽွင္ဒါ, ကပင္လယ္အဆင့္ဆင့္အေနနဲ႔ေမၽွာ္လင့္မထားတဲ့အလွည့္-ႏွင့္အပူခ်ိန္အတြက္ကမၻာလုံးဆိုင္ရာျမင့္တက္တာျဖစ္ေၾကာင္းဒီႏွင့္အတူလုပ္ဖို႔အမ်ားႀကီးရွိေၾကာင္းသိသာသည္။

image

အပူခ်ိန္တစ္ဦးကကမၻာလုံးဆိုင္ရာျမင့္တက္ယခုတခ်ိဳ႕ႏွစ္ေပါင္းသိသာလာခဲ့သည္။ အေမရိကန္မိုးေလဝသလူ႔အဖြဲ႕အစည္းရဲ့သတင္းလႊာဖို႔အထူးျဖည့္စြက္အဘို႔မိမိတို႔ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာထဲမွာ, ပူေႏြးလာမွု၏အမ်ားဆုံးစံခ်ိန္မ်ားအျပင္ 2001 ကေနျဖစ္ေပၚေပၚတြင္ 16 အပူေႏြးဆုံးအႏွစ္ 15 ႏွင့္အတူလြန္ခဲ့သည့္ 35 ႏွစ္တာကာလအတြင္းျဖစ္ပ်က္ေတြ႕ 2015 ကမၻာ့စီးပြားေရးပ်မ္းမၽွအားအပူခ်ိန္ 1 ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္သို႔မဟုတ္ထိုထက္ပိုသည့္ 1880-1899 ပ်မ္းမၽွအား အထက္ခဲ့ၾကသည္ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဤသည္ကိုရွင္းလင္းစြာကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမွုမၾကာေသးခင္ကျဖစ္ရပ္ဆန္းေၾကာင္းျပမ်ားႏွင့္၎၏လက္ရွိႏွုန္းဆက္လက္မယ္ဆိုရင္အထူးသျဖင့္အႏၲရာယ္စဥ္းစားရပါမည္။

ပူေႏြးလာမွုကေနျမင့္တက္ပင္လယ္အဆင့္ဆင့္လိုပဲသမုဒၵရာကိုလည္းေႏြးခံရဖို႔ျပသလ်က္ရွိသည္။ အားျဖင့္ဘူမိ႐ူပသုေတသနအရသိရသည္။ အယ္လ္။ , သမုဒ္ဒရာ 1969 ကတည္းက 0,302 ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္တစ္ပူေႏြးလာမွုသ႐ုပ္ျပသမုဒၵရာ၏ဆိတ္ 700 မီတာ (အေၾကာင္းကို 2300 ေပ) ႏွင့္တကြ, တိုးပြားလာကမၻာလုံးဆိုင္ရာအပူစုပ္ယူၾက။ ေတာင္မွသမုဒၵရာ, သိပၸံနည္းက်မွတ္တမ္းတင္ရန္လြယ္ကူေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုရဲ့မ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွာ, ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမွုသိသာထက္ပိုပါတယ္။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ngawine from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 23370.04
ETH 1656.19
USDT 1.00
SBD 2.68