Facebook ၏သမိုင္း

in #esteem5 years ago

ဤအသုံးျပဳသူအမ်ားစုအတိအက်ဇစ္ျမစ္ေတြနဲ႔သူတို႔ရဲ့အႀကိဳက္ဆုံးလူမွုမီဒီယာပလက္ေဖာင္း၏ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွုအေၾကာင္းကိုအမ်ားႀကီးမသိရပါဘူးေသာ္လည္းအမ်ားစုမွာအင္တာနက္အသုံးျပဳသူတစ္ဦးက Facebook အေကာင့္ရွိသည္။ Facebook အလာႏွင့္မည္သို႔အဲဒါကိုယခုကဲ့သို႔ေအာင္ျမင္ေသာျဖစ္လာခဲ့သည္ဘယ္လိုနားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းအားျဖင့္သုံးစြဲသူမ်ားကိုေသာေၾကာင့္အေတြ႕အၾကဳံႂကြယ္ဝေစနိုင္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ကၽြန္မ Facebook ရဲ့စႏွင့္တိုးတက္မွု၏အေသးစိတ္ရွင္းျပပါလိမ့္မယ္။

image

ဟာဟားဗတ္တကၠသိုလ္မွာေက်ာင္းသားတစ္ဦး, ဘြဲ႕ႀကိဳေလ့လာမွုမ်ား၏သူ၏ဒုတိယႏွစ်တွင်ခဲ့သည်။ အဲဒီႏွစ္မွာေတာ့သူ ဖြင့္လွစ္ခဲ့: အသုံးျပဳသူမ်ားသည္ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားမ်ားက '' ဆြဲေဆာင္မွုႏွိုင္းယွဥ္ဖို႔ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း တစ္ခု။ သတင္းစာေသွးေရာင် မွသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚအေျခခံၿပီး, ပိုပူလာေအာင္လုပ္ေနတယ္ "ဓါတ္ပုံတစ္ႀကိမ္တစ္ဦးခ်င္းစီကတျခားမွလာမယ့္ႏွစ္ဦးကိုအားမရႏွင့္ေရြးခ်ယ္ဖို႔အသုံးျပဳသူမ်ားကိုေတာင်းဆိုကိုးအိမ္မ်ားမ်ား၏အြန္လိုင္း FaceBook ကေနျပဳစု" "လူတစ္ဦး။ " ဟုအဆိုပါက္ဘ္ဆိုက္ေသာ္လည္းအလုပ္ ကဟားဗတ္အုပ္ခ်ဳပ္မွုအားျဖင့္ပိတ္ပစ္ခဲ့သည္, ေကာင္းစြာအေျခအေနေကာ။ ႏွိမ့္ခ်ယူခံရေနေသာ္လည္း Zuckerberg ဟာအလားတူစီမံကိန္းမ်ားအေပၚဖွံ့ဖြိဳးတိုးတဆက္ေျပာသည္။ ဤအႏွိုင္းယွဥ္စီမံကိန္းမ်ားကိုတစ္ခုမွာဟားဗတ္ အတြက္မ်က္ႏွာစာအုပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

2004 ခုႏွစ္တြင္ဟားဗတ္မၽွအြန္လိုင္းမ်က္ႏွာစာအုပ္ခဲ့, ဒါမွမဟုတ္ေက်ာင္းသားတစ္ဦး ကိုဓါတ္ပုံမ်ားႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုေဖၚျပျခင္းႏွင့္ဟားဗတ္ဤစီမံကိန္းအေပၚတုံ႔ဆိုင္းခဲ့သည္ေကြာင်းကိုသတိပြဳမိ, ဟာေဖေဖာ္ဝါရီလ အားျဖင့္ 2004 ခုႏွစ္ဇန္နဝါရီလထဲမွာ" TheFacebook "အတြက္ကုဒ္ေရးသားျခင္းစတင္ခဲ့သည္။ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။ ဝက္ဘ္ဆိုက္ေနာက္ကြယ္မွရည္ရြယ္ခ်က္ကိုေက်ာင္းသားမ်ားကိုအေၾကာင္းကိုေဒတာျပအေၾကာင္းကိုမသာခဲ့ေပမယ့္လည္းဟားဗတ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားကခ်ိတ္ဆက္ဖို႔ဘို႔လမ္းကိုဖန္တီးရန္။ မာကုဆိုက္လက္စသတ္ေသာအခါ, ဟာရဲ့အခန္းေဖာ္ အဆိုအရ "သူကသူတို႔ထဲကတဦးတည္းေသာ ... သုံးရာကလူ အိမ္အြန္လိုင္းေမးလ္စာရင္းေပၚမွာတင္ထားတဲ့အႀကံျပဳၿပီးေတာ့ ... မိတ္ေဆြစုံတြဲတစ္တြဲကိုေျပာသည္။

image

ညဉ့္အဆုံးအားျဖင့္က်ေနာ္တို႔ခဲ့ၾကသည္ ... တက္ႂကြစြာမွတ္ပုံတင္တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ကိုၾကည့္။ ႏွစ္ဆယ္ေလးနာရီအတြင္းက်ေနာ္တို႔တစ္ေနရာရာမွာအၾကားတက်ိပ္ႏွစ္ပါးေသာတရာ့တဆယ္တရာမွတ္ပုံတင္ေရးရွိခဲ့ပါတယ္။ "တဦးတည္းကိုသင္ၾကည့္ရွုနိုင္သကဲ့သို႔, ထိုကဲ့သို႔ေသာဝန္ေဆာင္မွုမ်ားအတြက္ဝယ္လိုအားအေတာ္ေလးျမင့္မားတဲ့ျဖစ္ခဲ့သည္။
သာေျခာက္ရက္ပတ္လုံးဆိုဒ္၏စတင္ၿပီးေနာက္တစ္ေန႔ခ်င္းညခ်င္းေအာင္ျမင္မွုျဖစ္ခဲ့သည္ေသာ္လည္း, သုံးဟားဗတ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား-ကင္မရြန္ ႏွင့္ Zuckerberg ဟာ " ဟုေခၚတြင္သူတို႔ဖြံ့ၿဖိဳးဆဲခဲ့ၾကသည္ site တစ္ခုမွၿပိဳင္ဘက္ဖန္တီး Divya ထြက္ Narendra-ေလွတ်ေတ်ာမူစြပ္စြဲမွုမ်ား "သူတို႔စုေဆာင္းေဒတာ (Carlson, က Nicolas) အေပၚအေျခခံပါတယ္။ ဤေရြ႕ကားေက်ာင္းသားမ်ားသတင္းစာေသွးေရာင်၎တို႔၏တိုင္ၾကားခ်က္ေဆာင္ ခဲ့. , သတင္းစာတစ္ခုစုံစမ္းစစ္ေဆးမွုစတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အဆုံးရလဒ္ေနာက္ဆုံးမွာအေျခခ်ခဲ့သည့္တစ္ဦးတရားစြဲဆိုမွုခဲ့သည္။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ngawine from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.06
JST 0.030
BTC 22991.93
ETH 1640.07
USDT 1.00
SBD 2.67