ဂ်ပန္​​ေရာက္​ျမန္​မာ​ေနထိုင္​မႈ

in #esteem6 years ago

image
Credit:photo
ဂ်ပန္တြင္ ေနထုိင္ေသာ ျမန္မာလူမ်ဳိးဦးေရ တုိးတက္လာေသာ္လည္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ လူမႈေနထုိင္မႈဘ၀တြင္ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား အဆင္ေျပသက္ေတာင့္သက္သာေနထုိင္ႏုိင္ျပီလား ဆုိေသာ သံသယေမးခြန္းမ်ား က်န္ရွိလ်က္ရွိေနပါေသးသည္။
အထူးသျဖင့္ ဂ်ပန္ကုိ စစေရာက္ခ်င္း ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္ စား၊ ၀တ္၊ ေနထုိင္မႈတြင္ အဆင္မေျပမႈတစ္ခုခု ခံစားေနရပါသလား?
credit card ဆုိတာ ဘာလဲ?
credit card ကို ဘယ္လုိ ေလွ်ာက္ၾကမလဲ?
ဖုန္း၊ sim card အစရွိတာေတြကုိ ဘယ္လုိ ေလွ်ာက္ထားၾကမလဲ?
အစရွိေသာ ဂ်ပန္တြင္ေနထိုင္ခ်ိန္အတြင္း မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုရယူရန္ ဂ်ပန္သို႔ေရာက္လာတာမၾကာေသးေသာသူမ်ားအတြက္ ခက္ခဲလ်က္ရွိေနပါေသးသည္။
ထိုအခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားကိုသာရည္ရြယ္ေသာ Portal Site ကိုျပဳလုပ္ၿပီး ပံ့ပုိးေပးလုိ႔မရႏုိင္ဘူးလားဆုိေသာ
ေမးခြန္းမ်ားမွတဆင့္ အခုလက္ရွိ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ရည္ရြယ္ေသာ Portal Site / Shopping Site (mingalarpar.jp) က ေမြးဖြားလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။
GICT&R ရဲ႕ URL ကေတာ့ www.gictandr.com ျဖစ္ပါတယ္။
အထက္ပါလင့္ခ္မွတဆင့္ Member Log In ဝင္ၿပီးမွသာ mingalarpar.jp Portal Site ရဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ shopping ကို အသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္
အရင္းဆံုး Member ဝင္ဖို႔လိုအပ္ပါသည္။
“ဂ်ပန္တြင္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ လူမႈေနထုိင္မႈဘ၀ကုိ ရရွိဖုိ႔အတြက္” ဆုိေသာ ေဆာင္ပုဒ္ကုိ အဓိကထားျပီး ေနာင္အနာဂတ္မွာ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ
၀န္ေဆာင္မႈေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ www.gictandr.com တြင္ အခမဲ့ member ဝင္ေပးဖို႔ဖိတ္ေခၚပါရေစ။

Portal Site ၏ Shopping
GIC T&R မွ ေရာင္းခ်ေပးေနေသာ ကမာကုရရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္မ်ား၊ ဂ်ပန္ရိုးရာကီမိုႏိုပိတ္စမ်ား၊ ဂ်ပန္ရိုးရာ accessories မ်ား၊ ကမာကုရအႏၱရာယ္ကင္းအေဆာင္မ်ားႏွင့္အျခား accessories မ်ား၊
ျမန္မာမူဖုန္းကာဗာမ်ား အစရွိေသာ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို အိမ္တိုင္ရာေရာက္ပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
ဧၿပီလ Golden Week ပိတ္ရက္အတြင္း ျမန္မာျပည္ျပန္မည့္သူမ်ား ဂ်ပန္ျပန္လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူအားေပးၾကဖို႔ဖိတ္ေခၚခ်င္ပါသည္။
အခ်ိန္ကန္႔သတ္ထားေသာ Campaign မ်ားလည္းရွိပါသည္။
၁။ Campaign ကာလအတြင္း www.gictandr.com တြင္ member ဝင္၍ ပထမဆံုးအႀကိမ္ေဈးဝယ္ျခင္းအတြက္ 600 Point ေသခ်ာေပါက္ရရွိမွာျဖစ္ပါသည္။
၂။ တစ္လတြင္ မိမိ၏သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြမ်ားကို အမ်ားဆံုးမိတ္ဆက္ေပးႏိုင္သူ အေယာက္ႏွစ္ဆယ္ကို မိတ္ဆက္ေပးသူအေရအတြက္ x 100 Point ေပးသြားမွာျဖစ္ပါသည္။
သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလံုးကို www.gictandr.com တြင္ member ဝင္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚခ်င္ပါတယ္။
ထုိ႔အျပင္ Mingalarpar.jp Portal Site ကုိ ဂ်ပန္မွာ ေနထုိင္ေနေသာ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားၾကားတြင္ လူသိမ်ားလာေစဖုိ႔အတြက္လည္း
ကူညီပံ့ပုိးေပးၿပီး အသိမိတ္ေဆြမ်ားကို GICT&Rအေၾကာင္းမိတ္ဆက္ေပးဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
GICT&R ရဲ႕မိတ္ေဟာင္းမိတ္သစ္မ်ားကို ျပန္လည္ႀကိဳဆိုလိုက္ပါတယ္။
အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by naingyan from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.033
BTC 50602.14
ETH 2908.65
USDT 1.00
SBD 4.23