သတိရျခင္​း

in #esteem6 years ago

image
Credit:Photo
လူတစ္ေယာက္ကို သတိမရပဲ သတိရတယ္လို႔ လြယ္လြယ္မေျပာနဲ႔ တစ္ခ်ိဳ႕က မင္းထက္ ပိုၿပီးအသည္းနစ္ေအာင္ သတိရတတ္ၾကလို႔ ...

လူတစ္ေယာက္ကို တကယ္မေတြ႕ခ်င္ပဲ ေတြ႕ခ်င္တယ္ဆိုၿပီး အလြယ္တကူမခ်ိန္းနဲ႔ ...
တခ်ိဳ႕က မင္းထက္ အခ်ိန္ေတြကို ခိုးၿပီးထြက္လာရ တတ္လို႔ ...

လူတစ္ေယာက္ကို တကယ္တန္ဖိုးမထားရင္ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြမေပးနဲ႔ တခ်ိဳ႕က မင္းထက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ အသက္ရွင္တတ္တဲ့ သူေတြရွိလို႔ ...

လူတစ္ေယာက္ကို တကယ္ မျမတ္ႏိုးရင္ မေစာ္ကားလိုက္နဲ႔ တခ်ိဳ႕က မင္းထက္ ဂုဏ္သိကၡာကို ေသေအာင္ျမတ္ႏိုးတတ္ၾကလို႔ ...

လူတစ္ေယာက္ကို တကယ္မခ်စ္ရင္ ခ်စ္တယ္လို႔ မေျပာမိေစနဲ႔ တခ်ိဳ႕က မင္းထက္ ဘဝနဲ႔ ရင္းၿပီးခ်စ္တတ္တဲ့ သူေတြရွိလို႔ ...

ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ရင္ထဲကမပါတဲ့ စကားေတြ
စိတ္ထဲက မပါတဲ့ ဟန္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔
ျပဳမူလိုက္တာ ျပဳလိုက္တဲ့သူကသာ ခံစားရသက္သာေပမဲ့ ...
တကယ္ ခ်စ္ခဲ့သူေတြက ေသေလာက္ေအာင္ ခံစားရတာ ...

႐ိုး႐ိုးသတ္လဲ ေသပါတယ္ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ေပးၿပီးမွေတာ့ မသတ္ပါနဲ႔ ...

Credit to Box

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by naingyan from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.033
BTC 51109.14
ETH 3057.99
USDT 1.00
SBD 4.07