Story

in #esteem6 years ago

image
Credit:photo
အာစိ ခုနကအခန္းမွာ
ဗိုလ္ျကီးက
i phone ကိုင္တာ ပါသြားတယ္

အာ့ ဘာျဖစ္လဲကြ
i phoneက လူကိုင္ဖို႔
ထုတ္ထားတာပဲဟာာ

ဒါေတာ့ ဟြတ္ဒယ္ေလ
ဒါေပ့မယ္ ပ်ိတ္သတ္ေတြက
ေဝဖန္ေတာ့မွာ
ဒီဗိုလ္ျကီး i phoneကိုင္နိုင္ဒယ္ ဆိုပီးး

ဒါလည္း ဟုတ္သားကြ
ဒလိုလုပ္ကြာာ
ယုတၱိရွိသြားေအာင္
ေရွ႕အခန္းမွာ မိုးကုတ္မွာ
ေက်ာက္ေအာင္တဲ႔
တခန္းထည့္ေပးလိုက္

ငမ္!!စစ္ဗိုလ္က ဘယ္ႏွယ့္
ေက်ာက္ေအာင္ရမွာတုန္းး

မင္းကလည္း ခက္တာမွတ္လို႔
လာ ကန္ေတာ့တာ
တခန္းထည့္လိုက္ေပါ့ကြာာ

ဟာ အာစိကလည္း
ဘယ္သူက လာကန္ေတာ့တာတုန္းး

ေဆာဒီး ငါ ေလာသြားလို႔
ဒလိုကြ
သားဗိုလ္ျကီးက သီတင္းက်ြတ္ လာကန္ေတာ့တဲ႔ အခါ
မိုးကုတ္မွာ ေက်ာက္ေအာင္ထားတဲ႔
သူ႔အေဖက သူ႔သားကို
i phone ေပးတဲ႔ အခန္း ထည့္ရိုက္မယ္ေလ
အာ့ဆို ျပီးျပီေပါ့

ပိုင္ပါေပ့ အာစိရယ္. .
ဒါေျကာင့္လည္း
အာစိက အာစိျဖစ္ေနတာကိုး
ဒါနဲ႔ မင္းသားနဲ႔
သယ္ရင္းေတြ ေတြ႕ဆံုခန္းကို
ဘီယာဆိုင္မွာ ရိုက္ရင္ေကာင္းမယ္ေညာ္

ငလူးမ!!
ဒါေျကာင့္ မင္းမတိုးတက္တာ
မင္းသားက ဗိုလ္ျကီးလကြာာ
ဘီယာေသာက္တာ ထည့္ရိုက္ရင္
ဆင္ဆာထိမွာေပါ့ ငတံုးရဲ႕

သူတို႔လည္း လူပဲ ဥစၥာ
တခါတေလ သယ္ရင္းေတြနဲ႔ဆံုတုန္း
ေသာက္ျကစားျကခန္းရိုက္တာ
ဘာဖစ္လို႔လဲဗ်. .
အျပင္မွာလည္း ဒလိုပဲကို . .

အျပင္မွာနဲ႔ ဓါတ္ရွင္ထဲ မတူဘူးဟ
ယုတ္စြ အဆံုး ေဒါသထြက္တာတို႔
စိတ္ဆိုးတာတို႔ေတာင္ ထည့္မရိုက္ေလနဲ႔
ဓါတ္ရွင္ေတြထဲမွာ သူတို႔သရုပ္က
အရမ္းသေဘာေကာင္းစိတ္ေကာင္း
သေဘာထားျပည့္ေနမွ
သဘာဝက်တာာ. .!!

ေအာ္!!ဒလိုိုကိုးးးး
ေဟာ. .
သူပုန္မ အျဖစ္
သရုပ္ေဆာင္မယ့္
ေကာင္မေလးေတြ
ေရာက္ေနျပီ အာစိ. .

လခြမ္း!!!
သူပုန္မေတြက
ေခ်ာလွခ်ည္လားဟ
မင့္ခိုင္းလိုက္ရင္
ေသာက္တလြဲေတြခ်ည္းး

အာစိကလည္း
ဖြဘုတ္က
သူပုန္မေလးေတြဆို
အရမ္းေခ်ာျကတာ
ေက်ာ္လည္း အာ့ဒါေတြ႕ျပီးး. .

ငတံုးး!!
သူပုန္မေတြက
ဒေလာက္ ေခ်ာေနမွေတာ့
ေနာက္ဆံုး ဂန္႔တဲ႔ အခါ
ပ်ိတ္သတ္ေတြက
ႏွေျမာတသ ျဖစ္ကုန္ရင္
ေကာင္းမလားဟ
သြားး ေစ်းထဲက
ငါးစိမ္းသည္မ သံုးေလးေယာက္
ေခၚလာခဲ႔
သူတို႔ တေန႔ရတဲ႔ အျမတ္ထက္
ေပးမယ္ ေျပာ
ရုပ္ျကမ္း ႏႈတ္ျကမ္းရင္
ပိုအဆင္ေျပတယ္
ဒါမွ ပ်ိတ္သတ္က
ပို ေအာ့ႏွလံုးနာမွာ. .

ဟုတ္. .အာစိ
ေက်ာ္ခုပဲ သြားရွာလိုက္မယ္

ခဏေနဦး
မင္းသမီးက
ေက်ာင္းဆရာမဆိုေတာ့
ခေလးကို
ေက်ာင္းမွာ စာသင္တာ
တခန္းေလာက္ထည့္ရိုက္မွ
အဆင္ေျပမွာာ
ခုက စာေမးပြဲတုန္းဆိုေတာ့
ေက်ာင္းေတြက
အားမွာ မဟုတ္ဘူး
ဘယ္မွာ ရိုက္ရင္ ေကာင္းမလဲေဟ်ာင့္

ဒါမ်ား အာစိရာ
တပည့္ေက်ာ္
ရွာထားျပီးပါျပီ
ဟိုမွာ ျကည့္လိုက္. .

အမ္!!!
ႏြားတင္းကုတ္ျကီး
စာသင္ေက်ာင္း
ရိုက္ပါမယ္ဆိုမွ
ဘာ လာျပေနတာလဲ

အာစိကလည္း
တခ်ိဳ႕ရြာက
မူလတန္း ေက်ာင္းေတြ အာ့ေလာက္ေတာင္
မသားနားဘူး
က်ဴးေက်ာ္ေတာင္
တခ်ိဳ႕ေက်ာင္းေတြထက္ေကာင္းေသး
အာ့မွာ သံုးထပ္သားကို
ေဆးအနက္ သုတ္
ေက်ာက္သင္ပုန္းအျဖစ္
ေထာင္ထားျပီး
ရိုက္ရင္ ကြက္စိပဲ. .

ငလူးမ!!!
ငါ့ကို ဆင္ဆာထိေအာင္
လုပ္ေနျပန္ျပီ

ေသခ်ာမွတ္ထား
အျပင္မွာ ဒါထက္ဆိုးဆိုး
မဆိုးဆိုး
ဓါတ္ရွင္ထဲမွာ
ေက်ာင္းဟာ
ေက်ာင္းနဲ႔ တူရမယ္
ဘယ္ေလာက္ေခါင္တဲ႔
ဆင္းရဲတဲ႔ ရြာျဖစ္ျဖစ္
ဓါတ္ရွင္ရိုက္ရင္
ေက်ာင္းသားေတြ
ေက်ာင္းစိမ္း ဝတ္လို႔ရိုက္ရမယ္ဆိုတာကို
တသက္လံုး
တိုးတက္မယ့္ အေကာင္
မဟုတ္ဘူးး
မင့္သာ အားကိုးရင္
တကားလံုး ဆင္ဆာျဖတ္ခံရမွာ. .
ယီးတဲ႔မွပဲ. .
အရွိကို အရွိအတိုင္း
ျပခ်င္ရင္
ဒီနိုင္ငံမွာ
ဒါရိုက္တာ လုပ္ဖို႔
ေယာင္လို႔ေတာင္
စိတ္ မကူးေလနဲ႔ ငလူးမရဲ႕. .!!

ဟူးးးး
ဓါတ္ရွင္ ဒါရိုက္တာေတ်ာက္ျဖစ္ဖို႔
လြဟ္တာမွတ္လို႔. . .
အရွိကို မရွိ အတိုင္း
ရိုက္ျပနိုင္မွ. .

Credit #ၾဆာလြင္

Sort:  

Hi, I just followed you
Follow back and we can help each other succeed! @hatu

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by naingyan from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.033
BTC 50602.14
ETH 2908.65
USDT 1.00
SBD 4.23