" လူ စ ကား "

in #esteem6 years ago (edited)

image
Credit:photo


"ငါ့ေျမး အဂၤလိပ္စကား ေျပတတ္လား
မတတ္ပါဘူးဖိုးဖိုး သားကေက်ာင္းမွ မေနရတာ

"ငါ့ေျမး ရွမ္း,စကားကို ေျပာတတ္လား
မတတ္ပါဘူး ဖိုးဖိုး သားကရွမ္းျပည္မွ မသြားဖူးတာ

"ငါ့ေျမး မြန္,စကားကို ေျပာတတ္လား
မတတ္ပါဘူး ဖိုးဖိုး သားက မြန္ေတြၾကားမွာ တခါမွမွ
မေနဖူးတာ

"ငါ့ေျမး ကရင္,စကားကိုေျပာတတ္လား
တတ္ပါဘူး ဖိုးဖိုး သားက ကရင္ေတြးၾကားမွ
တခါမွ မွ မေနဖူးတာ..

ေအး ငါ့ေျမးမွတ္ထား
ေလာကႀကီးမွာ ဘာစကားမွ မတတ္နားမလည္လည္း
မ်က္ႏွာငယ္စရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး

အဓိက ငါ့ေျမး နားလည္ထားဖို႔က
လူေတြက လူလိုေျပာလာတဲ့ "လူစကားပဲ"

လူတခ်ိဳ႕ ဘာသာစကားေျမာက္မ်ားစြာ
ေျပာတတ္ နားလည္တယ္ ဒါေပမယ့္
သူတို႔ကိုသူတို႔တေတြ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ဘဝင္ျမင့္တတ္ေတာ့
လူလိုေျပာတဲ့ လူစကားကို နားမလည္ျကေတာ့ဘူး ေျမး...

ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ ပညာရွိမရွိ စာတတ္မတတ္
အဓိကမဟုတ္ဘူး အဓိက သိထားရမွာက လူးၾကားမွာေန
လူလိုေျပာတဲ့ လူစကားေတြပဲ

ဘဝင္မျမင့္မိေစနဲ႔ ေျမးေလး
ဘဝင္ျမင့္တတ္သြားတဲ့ သူေတြဟာ
ကိုယ့္စကားထက္ ဘယ္သူစကားကိုမွ အေရးမထား မေလးစားတတ္ေတာ့ဘူး ငါ့ေျမး...

✏စြယ္စုံ-ကၽြဲေက်ာင္းသား

ျပန္​လည္​မ်ွ​ေဝသည္​

မူရင္​း​ေရးသားသူအား#Credit♨​ေပးပါသည္​။

မ်ွ​ေဝသူ
အ႐ွင္​လကၡဏ(အင္​းပါ)

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by naingyan from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.033
BTC 51654.26
ETH 3039.17
USDT 1.00
SBD 4.16