ေဆးစက္က်ရာ အရုပ္ထင္္ မယ္

in #esteem6 years ago

image
Credit:photo


ေဒးဗစ္ဘက္ခမ္း ဗုဒၶဘာသာဝင္အျဖစ္
ေျပာင္းလဲေတာ့ ပုတ္ရဟန္း မင္းၾကီးက
တရားဝင္မေၾကာ္ျငာဖို ့ ေခၚေျပာသတဲဲံ့
သူေျပာလိုက္မွပဲ တကမၻာလံုးက ပိုျပီး
သိသြားရတယ္ မေျပာရင္ေတာင္ ဒီေလာက္သိမွာမဟုတ္ဘူး

အိႏၵိယနိ ုင္မွာမွာလည္း ဗုဒၶဘာသာဝင္
အျဖစ္ေျပာင္းလဲတာ မ်ားလြန္းလို ့
လႊတ္ေတာ္ေခၚယူရတဲ့အထိကို ျဖစ္သတဲ့

အာဖရိကတိုက္မွာလည္း တရားစခန္းေတြ
ယဥ္ေက်းလိမၼာေတြ ေတာင္ အမ်ားၾကီး
ျဖစ္ေနျပီတဲဲံ့

အေမရိကန္မွာလည္း တရားထိုင္ဖို ့စာရင္း
ေပးထားတာ သိန္းသန္းခ်ီရွိသတဲ့
တရားျပဆရာအခတ္အခဲရွိလို ့ဝင္ခ်င္တဲဲံ့
အခ်ိန္ဝင္မရပဲ ေစာင့္ေနရတယ္တဲဲ့

ဂ်ာမဏီမွာဆိုရင္ ဘုရားရွင္လက္ထပ္က
သာဝတၲိလိုေတာင္ျဖစ္ေနျပီး တဦးနဲ ့တဦး
ေတြ ့ရင္ မင္းစီးပြားေရးဘယ္လိုလဲမေမးပဲ
မင္းဝိပႆ နာတရားအားထုတ္နည္း သိျပီး
ျပီလား တရားအားထုတ္ျပီျပီလားလို ့
ေတာင္ ေမးေနၾကျပီတဲ

ေၾသာ္ - - - -အရင္တုန္းက

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ဗုဒၶတရား
ေတာ္ေတြ မက်ယ္ျပန္ ့ေပမဲ့

အခုကေတာ့

ဗုဒၶတရားေတာ္ေတြနဲ ့ပါတ္သတ္လို ့
ေဆးစက္က်ရာ အရုပ္ထင္ေနပါျပီ ေလ

ဗုဒၶဘာသာဝင္ဦးေရမ်ားျပားလာျခင္း
အစြန္းေရာက္ေတြ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ ့ ပ်က္စီးျခင္းေတြဟာ

ဗုဒၶတရားေတာ္ေတြကမၻာျပန္ ့ဖို ့
အဓိကအေၾကာင္းရင္းေတြပါပဲ

တေန ့ေတာ့

ကမၻာၾကီး ျငိမ္းခ်မ္းမွာပါ

တကမၻာလံုး ကပ္ေဆးတဲ့ သေဘာ
ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္

ကိုယ္မပါေအာင္ေတာ့
ဂရုစိုက္ၾကေပါ့

                ဦးျမင့္ခိုင္
Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by naingyan from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.034
BTC 51123.51
ETH 2959.85
USDT 1.00
SBD 4.24