အခ်စ္ဆုိတာ ခ်စ္တတ္ရင္ မပူပါဘူး

in #esteem6 years ago (edited)

image
Credit:photo
====================

အခ်စ္က ပူတယ္တဲ့ ပူမွာေပါ့
နားလည္မူွဆုိတဲ့ လက္ႏွီးနဲ႔မွ မကုိင္တာကုိ။

အခ်စ္က အရမ္းခ်စ္ေလ ႐ူံးေလတဲ့
႐ူံးမွာေပါ့ ေမ်ွာ္လင့္ျခင္းေတြက အစြန္းေရာက္ၿပီး
အတၱေတြ ႀကီးေနတာကုိ။

တကယ္ခ်စ္ရင္ အမွန္စိတ္ညစ္ရတယ္တဲ့
စိတ္ညစ္ရမွာေပါ့ တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္ ယုံၾကည္မူ မွ
မတည္ေဆာက္ၾကတာကုိ။

အခ်စ္ဆုိတာ ဆုံး႐ူံးခဲ့ၾကရရင္ နာက်င္ေၾကကြဲရတယ္တဲ့
ေၾကကြဲရမွာေပါ့ မတည္ျမဲတဲ့ သေဘာတရား ၊ ေတြ႔ဆုံၾကဳံကြဲဆုိတဲ့
တရားသေဘာကုိ ၾကဳိမသိခဲ့ၾကတာကုိ။

ယေန႔ေခတ္မွာ သစၥာ ဆုိတာ ႐ွားပါးေနပါၿပီတဲ့
သစၥာ ႐ွားတာမဟုတ္ပါဘူး သစၥာ ထက္ သာယာမူွ ႏွင့္
သမုဒၵရာဝမ္းတစ္ထႊာက အႏူိင္ယူသြားတာကုိ။

အရမ္းခ်စ္ၿပီးရင္ အစြန္းေရာက္ေအာင္ မုန္းတတ္ၾကသတဲ့
မုန္းမွာေပါ့ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ပုိခ်စ္ခဲ့ၾကေတာ့ ဥေပကၡာတရားကုိ
မက်င့္သုံးႏူိင္ခဲ့ၾကတာကုိ။

တကယ္ေတာ့ အခ်စ္ဆုိတာ အျဖဴ ေရာင္သက္သက္ပါ
အဲ့ဒီအျဖဴ ေရာင္ကုိ လူသားေတြက ကုိယ့္အတၱနဲ႔ အေရာင္ဆုိးခဲ့ၾကေတာ့
အခ်စ္က စမ္းေရအစား မီးပင္လယ္ ျဖစ္ခဲ့ၾကတာေပါ့။

ေလးစားစြာျဖင့္ ♥ ♥ ♥
ဇင္းနစ္​ မေကြး
#crd

Sort:  

WARNING! The comment below by @masjuan leads to a known phishing site that could steal your account.
Do not open links from users you do not trust. Do not provide your private keys to any third party websites.

good poem

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by naingyan from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

🎁* Big Offer get it befoer Run out !🎁

  • Limited offer for limited people.
    Get $0.10 upvote for 7 days on your every new post you make.
    and eveyday random 1 person will get $10 upvote.

We have exclusive cheap plan for everyone. Visit our site to learn more and join the limited time offer at:

CLICK HERE FOR JOIN AND INFO / http://nullrefer.com/?http://steemupper.ml/

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.033
BTC 50777.67
ETH 2921.35
USDT 1.00
SBD 4.23