လူ႔ဘဝထဲကအ​ေတြး

in #esteem4 years ago (edited)

သိသိခ်ည္းနဲ႔

image
Credit:photo

လိမ္ေနတာကုိ သိသိခ်ည္းနဲ႔
အလိမ္ခံေနရရင္ လူအ

မွန္ေနတာကုိ သိသိခ်ည္းနဲ႔
မေျပာရဲမလုပ္ရဲရင္ လူေၾကာက္

မွားေနတာကုိ သိသိခ်ည္းနဲ႔
တဇြတ္ထုိးလုပ္ေနရင္ လူမုိက္

မျဖစ္ႏုိင္တာကုိ သိသိခ်ည္းနဲ႔
ဆက္၍လုပ္ေဆာင္ရင္ လူညံ႔

မရွိတာကုိ သိသိခ်ည္းနဲ႔
အထင္ၾကီးေအာင္လုပ္ေနရင္ လူေပါ

မအနဲ႔
မေၾကာက္နဲ႔
မမုိက္နဲ႔
မညံ႔နဲ႔
မေပါနဲ႔
ရခဲလွတဲ႔လူ႔ဘဝဆုိတာ သိသိခ်ည္းနဲ႔
တန္ဖုိးရွိေအာင္မွ ကုိယ့္ဘဝကုိအသုံးမခ်ႏူိင္ရင္
သုံးစားမရတဲ႔ လူျဖစ္ရႈံးသာျဖစ္ေနလိမ့္မယ္။

ဘဝထဲက အေတြး
လူေလး

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by seaser from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.