ကဗ်ာတစ္​ပုဒ္​

in #esteem4 years ago (edited)

လာျပီေဟ့ သွ်မ္းနီ
အလံေတြ တလူလူနဲ
မ်ဳိးခ်စ္ေသြးမ်ားတဆူဆူ
အလံေပၚက ေနဝန္းနီ
လူမ်ဳိးကလည္း နီနီေလးေဟ့
နီနီေလးဟာ သွ်မ္းနီပါပဲ
လက္ေကြး ေျခလွည့္႐ိုးရာအကနဲ႔
ေရွး႐ိုးဗံုသံ တူးဗံုေက်
လက္ေပါက္က်ယ္က ႏွဲမ အသံ
ခ်ပ္လင္းကြင္းနဲ႔ငါး ေမာင္းသံ
ေရွး႐ိုးသံစဥ္ ေတးသီးခ်င္းမ်ားရယ္
ငါးပါးစံုညီ လာခဲ့ၿပီေဟ့
တို႔သွ်မ္းနီ.............
ခ်င္းတြင္း ေခၚတဲ့(ႏ၊မ့္,တဳ လု'င္)
ေႁမြေကာက္သဖြယ္ စီးဆင္းေနဆဲ
ခ်င္းတြင္းသႀကၤန္မွာ
တို႔သွ်မ္းနီနဲ႔ဆံုခဲ့ၿပီပဲ
ခ်င္းတြင္ေရးစီးဆင္းေနသ၍
တို႔သွ်မ္းနီလည္း ရဲရဲေတာက္မည္
ခ်င္းတြင္းေရေတြကမၻာ တည္သ၍
တို႔သွ်မ္းနီေတြ ကမၻာ တည္ရမည္
အနီထဲက ေနဝန္းနီရဲရဲေတာက္ေဟ့
တို႔... သွ်မ္းနီေဟ့ တို႔..... သွ်မ္းနီ

            ခြန္ေဆဖ
Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ngaye from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.68
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57155.56
ETH 4437.90
BNB 617.95
SBD 7.01