حضور اردشیر کامکار استاد کمانچهsteemCreated with Sketch.

in #esteem5 years ago

استاد اردشیر کامکار ، استاد ساز کمانجه در مراسم یادبود استاد لطفی با دعوت انجمن علمی دانشگاه گلستان، به گرگان آمده بود و در مراسم بزرگداشت استاد لطفی در دانشگاه حاضر شد. استاد کامکار کمی از خاطرات با استاد لطفی گفتند و در باب مقام ایشان در موسیقی ایرانی سخن گفتند و در آخر به یاد استاد نواختند.

ldz6iabotc.jpg

q0rmy3m59s.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.14
JST 0.039
BTC 61950.87
ETH 3411.34
USDT 1.00
SBD 4.78