Nature

in #esteem6 years ago

Hana cara si karma nyan ka dieulage ngoen lon peu hawa man nyan kah keuh hai apa peu hawa apam bek sampe ku poh keuh nteuk kah beh bahaya keuh mnyoe kaHana cara si karma nyan ka dieulage ngoen lon peu hawa man nyan kah keuh hai apa peu hawa apam bek sampe ku poh keuh nteuk kah beh bahaya keuh mnyoe kaHana cara si karma nyan ka dieulage ngoen lon peu hawa man nyan kah keuh hai apa peu hawa apam bek sampe ku poh keuh nteuk kah beh bahaya keuh mnyoe ka image

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 64155.87
ETH 3422.91
USDT 1.00
SBD 2.59