Life

in #esteem6 years ago

Nyan hai rakan kiban ta peuget lom malam nyoe sang hana cara sagai baj ta kloen sebab suram that hie menyoe lage nyoe sabeNyan hai rakan kiban ta peuget lom malam nyoe sang hana cara sagai baj ta kloen sebab suramNyan hai rakan kiban ta peuget lom malam nyoe sang hana cara sagai baj ta kloen sebab suram that hie menyoe lage nyoe sabeNyan hai rakan kiban ta peuget lom malam nyoe sang hana cara sagai baj ta kloen sebab suramNyan hai rakan kiban ta peuget lom malam nyoe sang hana cara sagai baj ta kloen sebab suram that hie menyoe lage nyoe sabeNyan hai rakan kiban ta peuget lom malam nyoe sang hana cara sagai baj ta kloen sebab suram
image

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 58665.81
ETH 3153.57
USDT 1.00
SBD 2.44