ရိုးသားမွုသည္​ အ​ေကာင္​းဆံုးမူဝါဒ

in #esteem6 years ago

ကပြႆနာျမားစွာေျဖရွင္းနိုင္ပါတယ္ႏွင့္ေအာင္ျမင္မွုႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသို႔ဦးတည္ဦးတည္သြားေစအျဖစ္ရိုးသားျဖစ္ျခင္းဘဝ၌အလြန္အေရးပါသည္။ ရိုးသားမွုကိုရိုးရိုးသားသားလူမ်ား၏အသက္တာ၌ယုံၾကည္မွုႏွင့္ရိုေသေလးစားမွုအမ်ားႀကီးေပးေသာအိမ္ၿခံေျမျဖစ္ပါတယ္။ ရိုးသားမွုဟာအေကာင္းဆုံးမူဝါဒကဗယၤာမိန္အမ်ိဳးသား Franklin အမည္ရွိႀကီးစြာေသာလူတစ္ဦးကတစ္ဦးအေက်ာ္ၾကားဆုံးစကားပုံျဖစ္ပါသည္။ ရိုးရွင္းႏွင့္အတူရိုးရိုးသားသားဘဝကလူတိုင္းအားျဖင့္ေနာက္ေတာ္သို႔လိုက္လၽွင္မိသားစုႏွင့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းတညီတညႇတ်တည်းေျခတစ္လွမ္းသမၽွ nonessential ဖယ္ထုတ္ၿပီးအဆိုပါအသက္ေပတည္း။ ရိုးသားမွုၿငိမ္းခ်မ္းေသာဘဝကိုေနထိုင္ၿပီးၾကင္နာေလးစားမွုႏွင့္အတူေအာင္ျမင္မွုရရန္ေကာင္းေသာပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္မွုအကူအညီနဲ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ရိုးသားျဖစ္ျခင္းကိုအဖို႔အသက္တာ၌အေရးႀကီးဆုံးေသာအရာတို႔ကိုအာ႐ုံစိုက္ဖို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုကူညီေပးသည္။

image

သို႔ေသာ္ရိုးသားမွု၏အေလ့အထဖြံ့ၿဖိဳးဆဲျခင္းမရွိဘဲက်ေနာ္တို႔အသက္တာ၌ရိုးရွင္းႏွင့္အျခားေကာင္းျမတ္ျခင္းေအာင္ျမင္ရန္လို႔မရပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ရိုးသားမွုရိုးရွင္းမပါဘဲနိုင္ပါတယ္, ထိုေျပာနိုင္ေပမယ့္ရိုးရွင္းရိုးသားမွုမပါဘဲမျဖစ္နိုင္ပါ။ ရိုးသားမွုမရွိရင္က်ေနာ္တို႔ႏွစ္ခုကမ္ဘာေပ်ါတွင်နေထိုင်က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔အျခားအျဖစ္ဖန္တီးေသာစစ္မွန္တဲ့တဦးတည္းႏွင့္အျခားတဦးတည္းကိုဆိုလိုသည္။ သို႔ေသာ္ရိုးသားမွု၏စကားကိုေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္ဘဝ (ကိုယ္ပိုင္, စီးပြားေရး, အလုပ္အကိုင္အမ်ားႏွင့္အျခားဆက္ဆံေရး) ၏လူအေပါင္းတို႔သည္ရွုေထာင့္မွာရွိတဲ့အေကာင္းဆုံးမူဝါဒကေယဘုယ်အားျဖင့္အတူတူပင္အသက္ရွင္ေနထိုင္သည္။ ရိုးသားမွုကိုရိုးရွင္းဆီသို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုဦးေဆာင္လမ္းျပရွိရာတဦးတည္းလက္တြင္, မရိုးသားမွုမိတၱဴပြားဆီသို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုဦးေဆာင္လမ္းျပ။

image

ေအာက္တြင္ရိုးရိုးသားသားလူေနမွုပုံစံစတဲ့၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားေဖာ္ျပအခ်ိဳ႕ေသာအခ်က္မ်ားေနေသာေခါင္းစဥ္:

ဘဝအတြက္ရိုးသားမွုအႀကီးအရင်းႏွီးဖို႔နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္စစ္မွန္တဲ့မိတ္ေဆြေတြကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့အစစ္အမွန္သည်ဆုေတာင်းမဟုတ္ဘဲက်ေနာ္တို႔သူေတြဟာေနသူမ်ားကဖန္တီးေသာတဦးတည္းကိုခ်စ္ေၾကာင့္ပိုမိုနီးကပ္စြာငါတို႔မိတ္ေဆြမ်ားကိုေဆာင္တတ္၏ဆိုလိုသည္။
ရိုးသားမွုကအျမဲရိုးသားမွုဆြဲေဆာင္ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ဒါဟာဘဝအတြက္ေကာင္းေသာသစၥာေစာင့္သိႏွင့္အရည္အေသြးျမင့္မားသူငယ္ခ်င္းမ်ားကိုျဖစ္ေစကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုကူညီေပးသည္။
ဒါဟာယုံၾကည္စိတ္ခ်ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ရိုးသားေသာလူကိုတကယ္အျခားသူမ်ားယုံၾကည္စိတ္ခ်ၾကသည္ေၾကာင့္အသက္တာ၌ရိုေသေလးစားမွုအမ်ားႀကီးရဖို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုကူညီေပးသည္။
ဒါဟာခိုင္မာတဲ့ႏွင့္ယုံၾကည္စိတ္ခ်မွုေဆာင္တတ္၏ႏွင့္အျခားသူမ်ားသို႔မဟုတ္သင္ကိုယ္တိုင္ေနျဖင့္ေလၽွာ့တြက္ခံရျခင္းမွကာကြယ္နိုင္ဖို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုကူညီေပးသည္။
ဒါဟာရိုးရိုးသားသားလူတစ္ဦးကိုအလြယ္တကူက်န္းမာ၏ခံစားခ်က္ဖြံ့ၿဖိဳးျခင္းႏွင့္ခဲအေအး, ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္, စိတ္ပ်က္, စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း, စိုးရိမ္စိတ္မ်ားႏွင့္အျခားစိတ္က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္းသတိျပဳမိခဲ့သည္။
ရိုးသားေသာလူသို႔ေသာ္တစ္ဦးမရိုးသားေသာကယ္ဆယ္ေရးစခန္းစာေရးႏွင့္အတူအဆင္ေျပဘဝေနထိုင္ၾကသည္။
ဒါဟာၿငိမ္းခ်မ္းစြာအသက္တာ၏အေရးႀကီးေသာ tool ကိုမယုံၾကည္နိုင္ေလာက္ေအာင္အက်ိဳးခံစားခြင့္အမ်ားႀကီးေပးသည္ႏွင့္ဒုကၡထဲကကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုရရွိသြားတဲ့ျဖစ္ပါတယ္။
အေစာပိုင္းအဆင့္မ်ားတြင္ရိုးသားမွုေနာက္ပိုင္းတြင္အလြန္လြယ္ကူေစရန္ျဖစ္လာသို႔ေသာ္ဖြံ့ၿဖိဳးဖို႔အမ်ားႀကီးႀကိဳးစားအားထုတ္မွုၾကာပါသည္။

image

အေကာင္းတစ္ဦးဇာတ္ေကာင္လူတစ္ဦး, အရွင္အလြယ္တကူရိုးသားနိုင္ပါတယ္မည္သူမဆိုမွဖုံးကြယ္ဖို႔ဘာမၽွမရွိတယ္ေၾကာင့္အသက္တာ၌ေကာင္းေသာဇာတ္ေကာင္, က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္စာရိတၱႏွင့္အတူတစ္ဦးကလူတစ္ဦးကိုအလြယ္တကူရိုးသားမွုျဖစ္ေပၚပါသည္။ ရိုးသားမွုမေကာင္းတဲ့ခံစားခ်က္မပါဘဲကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုမိမိကိုယ္ကိုအားေပးမွုေပးသည္။

Sort:  

အရမ္းလွ

ေရခ်ိဳးခ်င္တယ္

ရိုးသားမွုျဖင့္ အခက္အခဲမ်ားကိုေက်ာ္လႊားပါ

ရိုးသားမွုကိုလူတိုင္းခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည္

ေကာင္မေလးကိုရိုးသားစြာၾကည့္ပါ

ok
ေကာင္းတယ္

အမွန္တရားကိုလက္ခံျခင္းသည္ ရိုးသားျခင္း

honesty is the best policy

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.035
BTC 51585.81
ETH 2934.82
USDT 1.00
SBD 4.18