သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတတ္

in #esteem6 years ago

ကေယာက္်ားေလးသို႔မဟုတ္မိန္းကေလးတစ္ဦးျဖစ္, ဒီရက္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ဘဝအတြက္အေရးပါမွုေတြအမ်ားႀကီးေပးထားသည္။ အစအဦးကိုယ္ႏွိုက္ကေနကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ေလ့လာမွုေတြအေပၚအာ႐ုံစူးစိုက္ျခင္းႏွင့္စာေမးပြဲေကာင္းစြာဂိုးသြင္းဖို႔ေတာင္းေနၾကသည္။ ဤသို႔ျပဳ၏အႏၲိမ motif အားႀကီးေသာအေျခစိုက္စခန္းတည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္သင္တစ္ဦးအက်ိဳးအျမတ္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းတည္ေဆာက္ကူညီေပးနိုင္လိမ့္မည္ဟုထိုေကာင္းမြန္ေသာအဆင့္ဆြဲယူဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။

image
Photo - google

အၾကႇန်ဳပ်၏အလုပ္ရွာေဖြေရးအစီအစဥ္

ကၽြန္မေကာင္းမြန္စြာသင္ယူမိသားစုထံမွျဖစ္၏။ ငါ့မိသားစုအတြက္လူတိုင္းေကာင္းေသာရာထူးမွာအလုပ္လုပ္သည္ငါ့ကိုဤသို႔ထံမွျမင့္မားေသာေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ားမ်ားလြန္းရွိပါတယ္။ ငါ့ခမည္းေတာ္သည္သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ၏လယ္ျပင္တြင္သည္ႏွင့္အေကာင္းတစ္ဦး Multi-အမ်ိဳးသားေရးကုမၸဏီႏွင့္အတူအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနပါတယ္။ ကၽြန္မအေမတစ္ဦးသြားဆရာဝန္ျဖစ္ပါတယ္။ သူမသည္ေကာင္းမြန္စြာထူေထာင္ျဖစ္ေသာသူမ၏ကိုယ္ပိုင္ေဆးခန္းရွိပါတယ္။ ငါ့အစ္ကိုသည္လက္ရွိတြင္ေဆးဝါးေလ့လာေနႏွင့္ဆရာဝန္တစ္ဦးျဖစ္လာဖို႔ရည္ရြယ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္, ငါ့မိသားစုမွာအေျခခံအားျဖင့္လူတိုင္းသိပၸံစီးဘို႔အသြား၏။

ငါ 8th စံအတြက္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုႏွင့္မၾကာမီအဘို႔သြားၾကဖို႔ရာစမ္းေခ်ာင္းမွအျဖစ္ဆုံးျဖတ္ရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ငါသည္ငါ့စာေမးပြဲမ်ားအတြက္တသမတ္တည္းေကာင္းစြာေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကၿပီးအလြယ္တကူသိပၸံစီးဝင္နိုင္ပါတယ္။ ငါ့အလိုရွိသမၽွေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း, မိတ္ေဆြေတြနဲ႔မိသားစုဝင္ေတြကိုလည္းသို႔ေသာ္ကၽြန္မတစ္ဦးကြဲျပားျခားနားအစီအစဥ္ရွိငါသည္ဤလယ္ကြင္းကိုေရွးခယ်ျပါလိမ့္မည္ထင္ပါတယ္။

ငါအတြင္းပိုင္းဒီဇိုင္နာျဖစ္လာခ်င္တယ္။ ငါသဘာဝက်က်ဒီလယ္ကြင္းဆီသို႔ဦးတည္နာမယူဘဲေနပါ၏။ ဒါဟာက်ေနာ္တို႔မွာအမ်ားႀကီးငါ့ကိုစိတ္ဝင္စားျခင္းႏွင့္ငါကတကယ္ေကာင္းေသာအမွုကိုျပဳနိုင္ပါတယ္ခံစားရတယ္။ ကၽြန္မအိမ္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ားကိုခ်စ္ၿပီးသူတို႔ကိုၾကည့္ယူနိုင္ရန္အင္တာနက္ႏွင့္မဂၢဇင္းမ်ားမွတဆင့္ surfing ကိုခ်စ္။ ငါသည္လည္းတိုင္းယခုၿပီးေတာ့အခန္းထဲမွာ redecorating ႏွင့္ပင္ငါ၏အမူထူးျခားတဲ့စိတ္ကူးစိတ္သန္းအဘို႔တန္ဖိုးထားငါေစာင့္ေရွာက္ေလာ့။ ငါသည္ဤငါ၏အရာျဖစ္၏သိၾကငါသည္ဤလယ္ျပင္၌ပြင့္လန္းပါလိမ့္မယ္။ ငါသည္ငါ့မိသားစု, ငါ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုေလးစားႏွင့္ငါ့ေရြးခ်ယ္မွု၏လယ္ျပင္တြင္ေကာင္းစြာလုပ္ေဆာင္နိုင္ဖို႔ငါ့ကိုအားေပးပါလိမ့္မယ္ေသခ်ာျဖစ္၏။

image
Photo - google

ေကာက္ခ်က္

တစ္ဦးအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းေရြးခ်ယ္ျခင္းတစ္စိန္ေခၚမွုတာဝန္ရွိနိုင္ပါသည္။ သင်သည်, သင့္ကၽြမ္းက်င္မွုႏွင့္စိတ္ဝင္စားမွုကိုအကဲျဖတ္ရန္ေစ်းကြက္ေလ့လာမ်ားႏွင့္ေနာက္ဆုံးဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်မီအေတြ႕အၾကဳံရွိပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးႏွင့္တိုင္ပင္ရေပမည္။

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.14
JST 0.039
BTC 61858.30
ETH 3415.15
USDT 1.00
SBD 4.90