ပိုက္ဆံအိတ္ေပ်ာက္ဆုံးသြားတဲ့​ေန႔

in #esteem6 years ago

ကၽြန္မအသက္ခုနစ္ႏွစ္အခါ, ငါ၌ငါ့အိတ္ကပ္-ပိုက္ဆံေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ေသးငယ္တဲ့ပိုက္ဆံအိတ္ေပးထားခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာငါ့ကိုခ်ီစိုက္ပ်ိဳးငါသည္ငါ၏တင္ပါးဆုံရိုးအိတ္ကပ္ထဲမွာဂုဏ္ယူစြာကသယ္ေဆာင္ခံစားရဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။

image

တစ္ေန႔မွာေက်ာင္းရပ္နားစဥ္ကာလအတြင္းကၽြန္မရဲ့ပိုက္ဆံအိတ္ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ငါငါ့အလိုရွိသမၽွအိတ္ကပ္ကိုရွာေဖြေပမယ့္မေတွ႕နိုင်တယ်။ ငါစားရန္ဘာမွမဝယ္နိုင္သည့္ပိုက္ဆံအိတ္ထဲမွာဒါေၾကာင့္မပါဘဲ စုံတြဲတစ္တြဲရွိခဲ့သည္။

ငါမ်က္ရည္က်ဖို႔နီးစပ္ခဲ့သည္။ ဒါဟာဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ငါ့အအဖိုးတန္ပိုက္ဆံအိတ္ဆုံးရွုံးေပမယ့္ကၽြန္မရဲ့မိဘမ်ားအေနျဖင့္တစ္ဦးဆူရေစျခင္းငွါ, ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့အမ်ားႀကီးမဟုတ္ခဲ့ေပ။ မည္သည့္နည္းျဖင့္မဆိုငါသည္ထိုေန႔ဆာေလာင္မြတ္သိပ္သြား၏။

ရပ္နားၿပီးေနာက္ရွိသမၽွတို႔ကိုငါမွာေလ့လာရန္မစိတ္ဓါတ္မ်ား၌ရွိ၏။ ငါသည္ငါ့ပိုက္ဆံအိတ္ႏွင့္အဘယ္သို႔ဆိုင္ကၽြန္မရဲ့မိဘေတြငါ့ကိုရန္ျပဳပါမည္ဟုဆုံးရွုံးခဲ့ရပုံကိုစဥ္းစားေနခဲ့တယ္။ အဘယ္သို႔ငါအရွုံးကိုရွင္းျပသြားခဲ့သလဲ ငါတစ္စုံတစ္ဦးကငါ့အအိတ္ထဲကေန pinched ခဲ့ေသာဒါမွမဟုတ္မၽွသာထြက္ၿပိဳလဲခဲ့ရွိမရွိမသိခဲ့ပါ။ ငါတစ္စုံတစ္ဦးကိုရွာေဖြငါ့ကိုကျပန္လာလိမ့္မယ္လို႔ဆုေတာင္းေလ၏။

အၾကႇန်ဳပ်၏ပဌနာခ်ည္းႏွီးသို႔ေရာက္ၾက၏။ ကံေကာင္းေထာက္မစြာငါသည္ငါ့ေက်ာင္းကိုဘတ္စ္ကားေပၚရရွိရန္ေပးေဆာင္ဖို႔ရွိသည္မဟုတ္ခဲ့ေပ။ ငါ၏အခကိုလစဥ္ေပးေခ်ခဲ့သည္။

ငါသည္ငါ့အရွုံးအေၾကာင္းကိုငါ့အမိေျပာျပတဲ့အခါသူမရွင္းလင္းစြာမ်က္ထြက္ေတာ္မူ၏။ ငါသည္ငါ၏သတိမဲ့အေၾကာင္းရွည္လ်ားေသာေဟာေျပာပြဲကိုလက္ခံရရွိခဲ့သည္။ ငါ့ခမည္းေတာ္သည္အိမ္ျပန္ေရာက္လာေသာအခါ, ငါသည္အျခားေဟာေျပာပြဲကိုလက္ခံရရွိခဲ့သည္။ ဒါ့အျပင္ငါအသက္ႀကီးတယ္သည္အထိငါ့အဘို႔မဆိုပိုၿပီးပိုက္ဆံအိတ္မၽွမရွိေစမယ္လို႔ၾကားေျပာေလ၏။

image

ဒါေၾကာင့္ယခုႏွစ္အရာႂကြင္းေလႏွစ္ႏွစ္ေအာက္ပါအဘို႔ငါမဆိုပိုက္ဆံအိတ္မပါဘဲ, ငါ့အိတ္ကပ္ထဲမွာ (သာတစ္ရင္းဂစ္ျဖစ္လာခဲ့သည္) ကိုငါ၏အအိတ္ထဲေငြသိမ္းသြား၏။ ငါေနာက္တဖန္မဆိုပိုက္ဆံဆုံးရွုံးခဲ့ရဘယ္ေတာ့မွမေျပာဝမ္းသာပါတယ္။ ငါကပိုသတိထားျဖစ္ဖို႔ေလ့လာသင္ယူခဲ့တယ္။ ဒါဟာဆုံးရွုံးမ်ားအတြက္လူပ်ံရၿပီးေတာ့တစ္ခုခုဆုံးရွုံးမွသာယာေသာမဟုတ္ပါဘူး။

Sort:  

This post has received a 2.08 % upvote from @booster thanks to: @minthike.

You got a 4.38% upvote from @emperorofnaps courtesy of @minthike!

Want to promote your posts too? Send 0.05+ SBD or STEEM to @emperorofnaps to receive a share of a full upvote every 2.4 hours...Then go relax and take a nap!

You got a 6.48% upvote from @upmewhale courtesy of @minthike!

Earn 100% earning payout by delegating SP to @upmewhale. Visit http://www.upmewhale.com for details!

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.14
JST 0.036
BTC 61129.29
ETH 3370.30
USDT 1.00
SBD 4.65