ပင္လယ္ျပင္ေပ်ာ္ပြဲစား

in #esteem6 years ago

ဒါဟာလူအေတာ္မ်ားမ်ားသြားၿပီးအေပၚေျဖေလ်ာ့တဲ့လူႀကိဳက္မ်ားတဲ့ကမ္းေျချဖစ္ပါတယ္။
ဒါဟာက်ေနာ္တို႔ မွာေပ်ာ္ပြဲစားခဲ့ေသာတ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူးအားလပ္ရက္မ်ားလက္ထက္၌တဦးအေပၚျဖစ္ခဲ့သည္။ ငါသည္ငါ့ဦးေလးႏွင့္သူ႔မိသားစုႏွင့္အတူရွိသြား၏။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ငါးဦးေလးကသူ႔ဇနီး, သူတို႔ရဲ့ႏွစ္ခုငယ္ရြယ္ကေလးမ်ားႏွင့္ငါ့ကိုရွိခဲ့သည္။ ဦးေလးကသူ႔ကားထဲတြင္အဲဒီမွာကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုႏွင္။

image

က်ေနာ္တို႔နံနက္ယံ၌အေၾကာင္းကိုတစ္ဆယ္မွာရွိေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ကမ္းေျခၿပီးသားကတျခားအားလပ္ရက္-ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္အတူလူစည္ကားခဲ့သည္။ မည္သည့္နည္းျဖင့္မဆိုကၽြန္ေတာ္တစ္ဦးႀကီးမားေသာသစ္ပင္မ်ား၏အရိပ္ထဲမွာေနရာတစ္ေနရာရဖို႔စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္က်ေနာ္တို႔အဲဒီမွာကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့အမွုအရာထားေတာ္မူ၏။ အၾကႇန်ဳပ်၏အေဒၚကိုအေပၚမွာထိုင္ဖို႔တစ္ခုဖ်ာထြက္ထားၾက၏။

ကိုအျမန္အခ်ိန္မွာေတာ့ကၽြန္ေတာ့္အေဒၚ မွလြဲ. ပင္လယ္၌ကိုယ်႕ကိုယ်ကိုခံစားခဲ့ၾကသည္။ သူမသည္ကိုယ့္ကိုအကြည်႕ရွုဖ်ာေပၚမွာထိုင္ေလ၏။

အဆိုပါေရေအးႏွင့္လန္းဆန္းခဲ့တဲ့ကၽြန္မရဲ့ဝမ္းကြဲေပၚမွာေတွကိုခ်စ္၏။ သို႔ေသာ္အထက္တြင္ပူေနေရာင္အေတာ္ေလးမသက္မသာရွိနိုင္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္တစ္နာရီခန္႔သို႔မဟုတ္ဒီေတာ့ၿပီးေနာက္ဦးေလးခဏတစ္မ်ားအတြက္အရိပ္၌ထိုင္ဖို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုသို႔ေျပာသည္။ ေနေရာင္ကို ပို. ပို. ပူျပင္းလာၿပီခဲ့သည္။ ဒါေၾကာင့္က်ေနာ္တို႔တုံ႔သမုဒၵရာ၏ထြက္လာ၏။

အခ်ိဳ႕သစ္ပင္အရိပ္၌ငါတို႔သည္အခ်ိဳ႕ေသာ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။

image

အခ်ိန္အလြန္လ်င္ျမန္စြာေအာင္ျမင္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာခင္မွာပဲကၽြန္ေတာ္ေန႔လယ္စာရွိသည္ဖို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုေခၚဆိုသည္ငါ့အေဒၚၾကား၏။ က်ေနာ္တို႔သူမ၏ေျပးသူမယူေဆာင္ခဲ့အရသာဟင္းမွကိုယ်႕ကိုယ်ကိုကူညီေပးခဲ့သည္။ ထိုအခါငါတို႔သည္ ဘူးထဲကေနေရခဲ-အေအးေသာက္အေတာ္ၾကာမ်က္မွန္ရွိခဲ့ပါတယ္။

ေန႔လယ္စာၿပီးေနာက္က်ေနာ္တို႔ကပင္လယ္မွာပိုေနတဲ့အေနျဖင့္ကစားခဲ့ပါတယ္။ ေနေရာင္မယ့္သိပ္ပူခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္က်ေနာ္တို႔အနီးအနားမွာဟိုတယ္တေက်ာ္လမ္းေလၽွာက္ျခင္းႏွင့္သန္႔ရွင္းတဲ့ေရခ်ိဳႏွင့္အတူကိုယ်႕ကိုယ်ကိုေဆးေၾကာ။

image

ကၽြန္ေတာ္ျပန္ေရာက္လာတဲ့အခါ, ငါ့အေဒၚထားၿပီးကားထဲတြင္အရာအားလုံးထုပ္ပိုးခဲ့သည္။ ဒါေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလုံးကားသို႔ရတယ္, ငါ့ဦးေလးအိမ္ျပန္ ဖို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုႏွင္။

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.14
JST 0.036
BTC 60989.58
ETH 3366.67
USDT 1.00
SBD 4.64