က်န္​းမာ​ေရး

in #esteem6 years ago

ငါတို႔ရွိသမၽွသည္, စူပါအစာေရွာင္ျခင္းလူစည္ကားႏွင့္အလုပ္မ်ားအခ်ိန္ကာလအတြင္းအသက္ရွင္သည္အတိုင္း။ က်ေနာ္တို႔ကပိုေငြရွာနိုင္ရန္အတြက္တစ္ေန႔တာတစ္ေလၽွာက္လုံးမ်ိဳးစုံတာဝန္မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ရန္ရွိသည္သို႔ေသာ္က်ေနာ္တို႔က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ကိုယ္ခႏၶာအဘို႔ေလထုႏွင့္ေရထုေသာေၾကာင့္က်န္းမာအသက္အဘို႔အျဖစ္လိုအပ္ေသာေၾကာင္းေမ့ေလ်ာ့။ က်ေနာ္တို႔႐ုံအခ်ိဳ႕အယူမွားဥစၥာဓနဝင္ေငြမွအခ်ိန္မီထုံးစံေန႔စဥ္ေလ့က်င့္ခန္း, သင်႕ေလ်ျာေသာအရာႂကြင္းေလစသည္တို႔အတြက္သင့္ေလ်ာ္ေသာအစားအစာကိုယူဖို႔ေမ့ေလ်ာ့။ ကၽြန္ုပ္တို႔၏က်န္းမာေရးကိုဘဝတစ္ဦးကိုမွန္ကန္ဥစၥာဓနေၾကာင္းဘယ္ေတာ့မွေမ့သင်႕သည်။ ဒါဟာက်န္းမာေရးစည္းစိမ္ဥစၥာရွိသမၽွအဘို႔အမွန္သည္။

image
Photo - google

A ေကာင္းဆုံးက်န္းမာေရးစိတ္ဖိစီးမွုအဆင့္ကိုေလ်ာ့က်ေစပါတယ္ႏွင့္မည္သည့္ဆင္းရဲျခင္းမရွိဘဲက်န္းက်န္းမာမာအသက္တာကိုအားေပးအားေျမႇာက္။ က်ေနာ္တို႔ကအျမဲကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့က်န္းမာေရးကိုသတိထားျဖစ္ျခင္းႏွင့္ပုံမွန္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမွုမ်ား-up, သြားသင့္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ထိန္းသိမ္းရန္အလို႔ငွာအခ်ိန္မီထုံးစံ၌လတ္ဆတ္တဲ့အသီးအပြရွိျခင္းမၽွတတဲ့အစားအစာ, သုပ္, အစိမ္းဟင္းသီးဟင္းရြက္, နို႔, ၾကက္ဥ, dahi, စသည္တို႔ကိုစားသင့္ပါတယ္။ A ေကာင္းဆုံးက်န္းမာေရးကိုလည္းစိတ္ကူး သာ. ေကာင္း၏ေကာင္းတစ္ဦးက်န္းမာေရးကိုထိန္းသိမ္းရန္, ေဆး႐ုံႏွင့္ေနအိမ္အၾကားကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့အလုအယက္ကိုေလၽွာ့ခ်နိုင္ရန္အတြက္စသည္တို႔ကိုအခ်ိဳ႕ေသာေန႔စဥ္႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္မွုမ်ား, သင်႕ေလ်ျာေသာႂကြင္းေသာအရာႏွင့္အိပ္စက္ျခင္း, သန္႔ရွင္းမွု, က်န္းမာပတ္ဝန္းက်င္, လတ္ဆတ္ေသာေလထုႏွင့္ေရထု, တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး, လိုအပ္ပါတယ္။ အေကာင္းတစ္ဦးက်န္းမာေရးထိန္းသိမ္းျခင္းမိဘမ်ား၏အကူအညီျဖင့္ငယ္စဥ္ကေလးဘဝထဲကေနက်င့္သုံးရပါမည္သည့္ေကာင္းေသာအေလ့အက်င့္ျဖစ္ပါတယ္။

အေစာပိုင္းကာလ၌, အသက္ရွင္ျခင္းဒါ hectic မဟုတ္ခဲ့ေပ။ ဒါဟာအေတာ္ေလးရိုးရွင္းၿပီးဒီရက္ဖို႔ႏွိုင္းယွဥ္လၽွင္က်န္းမာပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္အတူမ်ားျပားလြန္းစိန္ေခၚမွုအခမဲ့ျဖစ္ခဲ့သည္။ မိမိတို႔လက္ႏွင့္ခႏၶာကိုယ္အားျဖင့္လူအေပါင္းတို႔သည္ေန႔စဥ္လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္လွုပ္ရွားမွုမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကရသည္အျဖစ္ျပည္သူ႔က်န္းမာခဲ့ၾကသည္။ ယခုမူကား, ထိုနည္းပညာကမၻာႀကီးထဲမွာဘဝအဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ား၏လြယ္ကူၿပီးအဆင္ေျပေပမယ့္ hectic ျဖစ္လာသည္။ လူတိုင္းအတြက္အျခားသူမ်ားထက္ပိုေကာင္းတဲ့ဘဝကိုရဖို႔ကပိုေငြရွာဖို႔လိုလားအျဖစ္အခုေတာ့-a-ရက္, လြယ္ကူေသာဘဝမျဖစ္နိုင္ပါ။ အခုေတာ့-a-ရက္, အသက်ရွင်ဘဝစသည္တို႔ေလေၾကာင္းတူေသာအရာခပ္သိမ္း, ေရ, ပတ္ဝန္းက်င္, အစားအစာ, အျဖစ္အကုန္အက်ႏွင့္ခက္ခဲတဲ့အျဖစ္က်န္းမာေရးနဲ႔မညီညြတ္တဲ့ျဖစ္လာသည္, ညစ္ညမ္းကူးစက္ႏွင့္ညစ္ညမ္းျဖစ္လာသည္။

image
Photo - google

ျပည္သူ႔ပဲမဆို႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာလွုပ္ရွားမွုမရွိဘဲကုလားထိုင္ေပၚမွာထိုင္ျခင္းအားျဖင့္႐ုံးခန္းမ်ားထဲမွာအနည္းဆုံး 9 မွ 10 နာရီအလုပ္လုပ္ရန္ရွိသည္။ သူတို႔ဟာေႏွာင္းပိုင္းညဦးယံအခ်ိန္သို႔မဟုတ္ညဉ့္၌အိမ္သို႔လာႏွင့္မည္သည့္အိမ္ေထာင္စုအလုပ္သို႔မဟုတ္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေဆာင္မွလည္းပင္ပန္းျဖစ္လာသည္။ ေနာက္တဖန္နံနက္ယံ၌သူတို႔အိပ္ရာထဲကေနေႏွာင္းပိုင္းတြင္တက္ရစသည္တို႔ေရခ်ိဳး, ၿဖီး, မနက္စာကဲ့သို႔အခ်ိဳ႕လိုအပ္ေသာအက်င့္ကိုက်င့္ႏွင့္၎တို႔၏႐ုံးကိုသြားပါ။ ဤနည္းအားျဖင့္, သူတို႔ကကိုယ္တိုင္သာအဘို႔မိမိတို႔အသက္တာကိုေငြရွာျခင္းႏွင့္မ၎တို႔၏ေန႔စဥ္လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ေနထိုင္ၾကသည္။ ဒါဟာတစ္ဦးက်န္းမာေရးေကာင္းရန္လိုအပ္သည္ရာက်န္းမာျခင္းႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေသာဘဝကိုအသက္ရွင္ရန္လည္းလိုအပ္ေပသည္, သို႔ေသာ္အခ်ိဳ႕ေသာအေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖည့္ဆည္းဘို႔ေငြရွာဖို႔အလြန္လိုအပ္ပါသည္။

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.14
JST 0.039
BTC 61832.26
ETH 3432.72
USDT 1.00
SBD 4.93