ညီၫြတ္တဲ့ဆန္႔က်င္ဘက္သေဘာတရား

in #esteem6 years ago

image

ညီၫြတ္တဲ့ဆန္႔က်င္ဘက္သေဘာတရား
ဒီေလာကမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အရာေတြေကာ ျဖစ္ေပၚၿပီးခဲ့တဲ့အရာေတြေကာ အားလံုးဟာ တစ္မ်ဳိးတစ္စားတည္းခ်ည္းပဲ ၿပီးေတာ့ တစ္မ်ဳိးတည္းက လာတာခ်ည္းပဲ အဲဒီ့တစ္မ်ဳိးကေန အမ်ဳိးေပါင္း မေရတြက္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ကုန္တာ
ဆန္႔က်င္ဘက္ေတြ အားလံုးဟာ အဲဒီထဲကျဖစ္ေပၚလာတာ ဆန္႔က်င္ဘက္ေတြ အားလံုးကို အခ်ဳိးက်ပူးေပါင္းေပးလိုက္တယ္ အဲဒီသေဘာခ်င္းညီၫြတ္သြားတယ္ အဖိုႏွင့္အမ မိုးႏွင့္ေျမႀကီး အလင္းနဲ႔အေမွာင္ အျမင့္ႏွင့္အနိမ့္ အေဝးႏွင့္အနီး ေနႏွင့္လ အသက္႐ႉျခင္းႏွင့္အသက္ထုတ္ျခင္း လက္ဝဲႏွင့္လက္ယာ စသည္ျဖင့္.......... အဲဒီေတာ့ အမဓာတ္ အမရဲ႕စြမ္းရည္ရိွတဲ့ျပဒါးနဲ႔ အဖိုဓာတ္ အဖိုရဲ႕စြမ္းရည္ရိွတဲ့ကန္႔ကို ညီၫြတ္ေအာင္လုပ္ႏိုင္ရင္ သူတို႔ဟာတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေက်းဇူးျပဳၿပီး အရာဝတၱဴေတြကို ေမြးဖြားေပးတယ္ ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီး ညီၫြတ္ရင္ ေလာကႀကီးက ညီၫြတ္ေနတဲ့သေဘာျဖစ္တယ္ ျပဒါးဟာ ေကာင္းတာလည္းမဟုတ္ ဆိုးတာလည္းမဟုတ္ ထိုအတူ ကန္႔လည္းဒီအတိုင္းပဲ ေကာင္းတဲ့အရာထဲမွာ ဆိုးတာရိွတယ္ ဆိုးတဲ့အရာထဲမွာလည္း ေကာင္းတာရိွတယ္ လံုးလံုးႀကီးေကာင္းတာရယ္ ဆိုးတာရယ္မျဖစ္ႏိုင္ဘူး ေကာင္းတဲ့ထဲမွာ ဆိုးတာဟာမ်ဳိးေစ့ျဖစ္ေနတယ္ ဆိုးတဲ့ထဲမွာလည္း ထိုနည္းပဲ
အရာဝတၱဴတိုင္း အရာဝတၱဴတိုင္း သူတို႔ရဲ႕မူရင္းကိုလိုက္ရင္ ညီၫြတ္တဲ့ ဆန္႔က်င္ဘက္ႏွစ္ခုကို ေတြ႕ရလိမ့္မယ္
Crd by @minpine

Sort:  

good philosophy

Thank you so much @tazinsaung

Nice thought

Thank you so much @maythusan

Congratulations @minpine! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Hello @minpine,
Your post "ညီၫြတ္တဲ့ဆန္႔က်င္ဘက္သေဘာတရား" hast just been Resteemed !!! 😝🙂😝
You have achived this service by following me.


🙂🙂🙂 Be ENGASED to continue with this FREE Restreem service @tow-heed😝🙂😝

Congratulations @minpine! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 69167.71
ETH 3758.06
USDT 1.00
SBD 3.67