မွန္ကန္တဲ့အသိဥာဏ္

in #esteem6 years ago

image
မွန္ကန္တဲ့အသိဥာဏ္
မွန္ကန္တဲ့ အသိဥာဏ္ဆိုတာ ေမြးရာပါဗီဇ ပါရမီနဲ႔ အရာရာကို လႊတ္ခ်ၿပီး ဆံုးစမဲ့ ေတြးေခၚႏိုင္စြမ္းရိွတဲ့သူေတြမွ ရႏိုင္ပါတယ္
Crd by @minpine

Sort:  

Wow! True word

OK! Thank you

အေတြးေကာင္း၊ အျပေကာင္း

ဟုတ္ကဲ့ ေက်းဇူးပါဗ်ာ

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68313.70
ETH 3663.55
USDT 1.00
SBD 3.66