မိုးေရစက္မွသက္တန္႔တစ္စင္း

in #esteem6 years ago

image
မိုးေရစက္မွသက္တန္႔တစ္စင္း
လူတိုင္းက ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို လိုခ်င္ၾကတယ္--

ဘယ္သူကမွ နာက်င္မႈကို မလိုခ်င္ဘူး----

ဒါေပမယ့္ မိုးေရစက္အနည္းငယ္ရြာမက်ပဲနဲ႔ေတာ့
မင္းဘယ္ေတာ့မွ သက္တန္႔တစ္စင္းကို ျမင္ခြင့္ရမွာမဟုတ္ဘူး
Crd by @minpine
image

Sort:  

Nice! knowledge

Thank you so much @maythusan

Best of the best knowledge

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by minpine from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

သက္တန္႔ကိုအျမဲျမင္ခ်င္သူမို႔
မိုးေရစက္ကိုမမုန္းတတ္ပါ

ဟုတ္ကဲ့ စိတ္ဓာတ္ခံ အလြန္ေကာင္းေစတဲ့သူပါဗ်ာ

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68279.01
ETH 3694.74
USDT 1.00
SBD 3.65