"အခ်စ္မ်က္စိ"

in #esteem6 years ago

image
အခ်စ္မ်က္စိ
အခ်စ္မွာမ်က္စိမရိွဘူးလို႔ ေျပာၾကတယ္
ကြၽန္ေတာ္နားလည္ထားတာက တကယ္ေတာ့ အခ်စ္မွာ မ်က္စိရိွတယ္ အဲ့ဒီ မ်က္စိကလည္း မ်က္လႊာေလးခ်ထား႐ံုပါ
ဒါေၾကာင့္ သူမ်ားေတြမျမင္ႏိုင္တဲ့ အလွကို ခံစားျမင္မိ့လို႔ မ်က္လႊာေလးခ်ထားရာကေန အခ်စ္မ်က္စိ ပြင့္လာၿပီး ခ်စ္မိ့သြားတာလို႔ နားလည္ပါတယ္
Crd by @minpine

Sort:  

သဘာဝက်ပါေပတယ္

မမွားပါဘူး

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ ႏွလုံးသားနဲ႔ဆုံးျဖတ္ရင္ မ်က္ေစ့မလုိပါ၊ တစ္သက္တာစိတ္ခတမ္းသာဖုိ႔ စဥ္းစားရင္ မ်က္ေစ့လုိပါတယ္ဗ်ာ။

မွန္ပါတယ္ဗ်ာ

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 61423.30
ETH 3383.10
USDT 1.00
SBD 2.54