အသက္ရွည္လိုသူမ်ားေရွာင္ၾကဥ္ရမည့္အခ်က္

in #esteem6 years ago

image
အသက္ရွည္လိုသူမ်ားေရွာင္ၾကဥ္ရမည့္အခ်က္
၁. ေန႔အခါ ေမထုန္မီွဝဲျခင္း(အထူးသျဖင့္မနက္ခင္း)
၂. ေန႔အခါအိပ္ျခင္း
၃. ၅ရက္ေက်ာ္လြန္ၿပီးေသာ ဒိန္ခ်ဥ္ကိုစားျခင္း
၄. သားပုပ္ ငါးပုပ္စားျခင္း
၅. အသက္(၅၀) ေက်ာ္လြန္ၿပီးေသာ ေမထွန္မီွဝဲျခင္း
၆. ေတာ္သီးတင္းလ ေနေရာင္ခံျခင္း
Crd by @minpine

Sort:  

ေက်းဇူးပါ

ခရီးသြားဆဲမုိ႔ျပန္ေရာက္မွ Comment ေကာင္းေကာင္းေရးပါမည္။

ဟုတ္ကဲ့ ရပါတယ္ခင္ဗ်ာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဗ်ာ

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 67804.05
USDT 1.00
SBD 3.72