tarwaanhtamsaung

in #esteem4 years ago

mak k se kaan aahcarraahcar taithkuko makkaseko eataahcarraahcar UNESCO.Many aarr hpyint luusarrmyoenwalaapaweat Intangible yainkyaayymhu aamwayaanhait taithku upamar aahpyit aamaishi t u taee aakyaunggpyahkyet kyawwng ninenganeat luumhurayy hpwalhcaeeponemhar ၎innthoeteat saatsanrayy shotehtway hpyitkyasai pepe makyaarhkan aamhaat lakhkanartway nhaint pwaltawmyarr mha hkyai htarrsaw hpyitpartaal . aahtuu s hpyint misarrhcu nhaint luumhurayysinerar hpyitrautmyarr aatwat hcarrnautrikhkar pyinsainmhu, suuthoetsai aalwan aarasar shitae htaeet swin hcain hcarr kya sawaahkar aarasar eat hcatekuu aahkyahoet nyahcarhcarrpwal a bhhoet pyinsain saw aahcarraahcarmyarr nhaint a hkyahoet saw aahkarsamay nhaint aatuu, luumhurayy hpyithphoet hcain hcarr sailuumhurayy relationships.Even ko saatlaat hteinsaimhtarr hphoet a mein taithku rainnnhaeemyahuutnhaanmhu hpyit hcain hcarrsai .

"sazón" ( myarrmhar rarse) lhoethkawtae kaungghcwar hkyetpyuat ninehcwm, yaybhuyya aarr hpyint aatwaeaakyuan nhaint nyahcarhcarrpwal myarraatwat hphoet katikawaat myarreat aasi k nay rashihkae laatsaung taithkuhpyit hcain hcarr sai . say pwaltaw myarreat nae a bhhoet, htokaeshoetsaw maat le myarr nhaint mhaae aahpyit aahcarraahcarmyarr ko yaj pallain myarrko htote m saatmhaat kyasai htoshoet swarrrouthkyinn say lwan saw suuthoetsai swaymyoe sarr hkyinn aahcarraahcar eat aanhaitsarrako hcarr saihu yonekyi naysai . aasaatshin saw aarr hpyint noutmha hcarr rashin aarasar mashisaw hpyit hcain hcarr sai . aalaalpine mak k hce ko mhar aadhik pwaltaw aahcarraahcarmyarr mhaae, barbacoa, carnitasand mixiotes hpyitkyasai . suuthoethar makyaarhkan hkyetpyuat aotehcumyarr loaaut hkaant ngarrrar e eet saimyarr a hcar kyaway hphoet pyinsainhtarr kyasai . aasopar hkyetpyuat misarrhcumyarr nhaint luumhu aasineaawine hk nyyaya nhaaw ngya hphoet rairwal luumhu htonehcan eat aahcateaapine taithkuhpyitpartaal .

mak k se kaan daysasinerar aainmhar hkyetpyuat myarrsaw aarr hpyint shotehtway shoetmahote shilyarr hkyetpyuat hpyithcainmyarr parwain paatsaat makkaseko raeroeraraahcarraahcar Tex-Mex.Some aahkyahoet aamyoemyoe hpyit sany makkaseko pyinp aamyarrsone mak k se kaan hcarrsoutsinemyarr twin aahcarraahca imager k nay lonew kwalpyarr hkyarrnarr sai . hcaatmhu me, roerar a myaoe samee myarr ko lote maae metate paw suuthoetko kyaate pyeetot a hkyawwat pyaungghpuu suu narrepaunggmyarrhcwar taitnae kone

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19331.09
ETH 1326.04
USDT 1.00
SBD 2.44