hcarr sainhkyinhcarar

in #esteem4 years ago

pyammyaha aarr hpyint nhaithcain nhaittine sya hc tyay lya aatwat waalyuu hcar aasiut sang mhu aahcaraain rawgar eat hkaantmhaannhkyay 4.1 saann rawgar hpyitpwarrmhuko non- aahcaraain nae auu lamkyaunggrawgar 5,140 aamhupaunggaatuushi 2010 hkunhaitk twaeshihkaenowainbharl 2014 hkunhait ponenhaiut htoteway sya hc tyay lya aamyoesarr takkasol k laelarmhu, . aasopar laelarmhu k nyaya mar rayy eat sya hc tyay lya htarn, hcarrnautrikhkar hcanhkyane hcan nywhaann sya hc tyay lya nayuujelaannhaint NSW hcarrnautrikhkar aarnarpinemyarrk ngwaykyay htoutpan hkaesai .

aadhikaaakyaunggtararrmyarr Norovirus, rawgarhpyitpwarrhcaysaw Escherichia coli, Campylobacter spp hkaekyasai . nhaint Non- auu raung ngaannhpyarr Salmonella spp . , hpyarr nar mhu eat hkaant mhaannhkyay aarrhpyint 80% eataakyaungg tararr myarr masisaw hkaekyasai paymay . sya hc tyay lya aatwat pawpout poe aahcarraahcarmyarr k mhat saint kuuhcaatsaw hkanr hphoet hkaant mhaann hkaesai aahcaraain rawgarmyarreat 15.9 saann hpyithcain myarreat: hkaant mhaannhkyay aarrhpyint 25% (13% -42% 90% CrI) . de a hcar aasiut sang mhu aahcaraain rawgar eat hkaant mhaannhkyay aarr hpyint t u taee jaratlamtwal eat pyammyaha luutait u nhuann tine ngarr nhaitkyaar mha nhaine yhain htarrsai . sayyrone nhaint saysonemhu aarayaatwat aapaw day tar ko aalayyaanaat hcar aasiut sang mhu narmakyann eat hpyitpyet mhuko kohcarrpyu sai . kyount hcar aasiut sang mhu narmakyannnhaint 86 mhasayyronetain (90% CrI: 70-105) saysonemhu de laelarmhu kyount hcar aasiut sang mhu narmakyannmha 2010 hkunhait hkan: aahcaraain rawgar, Non- aahcaraain rawgarnhaint sequelae, hkaant mhaannhkyaynhaithcain 31,920 (29,500-35,500 90% CrI) shi kyaeataaparaawain i a mhu nhuann aamayrikaan nhaint kanaydar twin makyaarsayymek hkaant mhaannhkyet aalarrtuu hpyitkyaungg aasonesaat hkaesai .

i laelarmhu eat aadhikarairwalhkyetmhar hcar aasiut sang mhu narmakyann hpyitpwarrmhu aahkyane kyaar lartarnae aamyaha toepwarrlar hkae maalsorain nhaine yhain hphoet hpyittaal . i laelarmhu , aakellhpyat aalarrtuu naeelammyarr hcar aasiut sang mhu aahcaraain rawgar eat nhuann mhar aahkyane kyaar lartarnae aamyaha sisisarsar pyaungglell swarr bhuu saw pya s rarhkan 2000 k nay day tar, raan shouthtarr hkaesai . nhait u k sot ko hkaant mhaann sai aahcaraain rawgar hpyithcain myarreat hcuhcupaungg aarayaatwat k nhaithcain nhaittine, nhang aahkyoeaahcarr hcain hcarr hcar aasiut sang mhu shi kyaeat . hkan 2010 hkunhaittwin k aahcaraain rawgar shisamyaha thoetko hpyithcainmyarreat 25% hcar aasiut sang mhu hpyitkyaungg hkaant mhaann hkaesai . yonekyi kyarrkarl aakaung shoet riteyuuhkyinn 2010 hkunhait nhaint aatuu htaut paymaae hcar aasiut sang mhu aahcaraain rawgar eat hpyithcainmyarr, 2000 hkan: 2000 hkan sai aahcaraain rawgar eat hpyitpwarrmhu kyount aahcarraahcar ko mha hpyithcain myarreat i aahkyoeaahcarr shouthtarr hkyinn aarr hpyang, hkaantmhaannhkyay 4.3 saann (2.2-7.3 saann 90% CrI) shikyaeat luu u ray rae aarwalaahcarr pyaungglell i nyemyaha naeelammyarrshouthtarr 90% yonekyi kyarrkarl eat hcain htauttuuaatuu 2000 nhaint 2010 a kyarr hcar aasiut sa imageng mhu aahcaraain rawgar eat nhuann mhar tait u 17% lyawwnaeeswarr aakyaanpyu htarrsai .

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19280.19
ETH 1322.42
USDT 1.00
SBD 2.44