အဓိက

in #esteem4 years ago

အလြမ္းဒဏ္ခံႏိုင္ဖို႔ထက္......
ပင္ပန္းဒဏ္ခံႏိုင္ဖို႔က အဓိက

အခ်စ္ဆိုတာထက္ ....
အျပစ္ေတြ မလုပ္မိဖို႔က အဓိက

ခ်မ္းသာဖို႔ ဆိုတာထက္ ....
၀မ္းမဟရဖို႔က အဓိက

မာယာမ်ားဖို႔ ဆိုတာထက္....
ပ်ာယာမခတ္မိဖို႔က အဓိက

ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ ဆိုတာထက္....
ေသာက မျဖစ္ေအာင္ ေနဖို႔က အဓိက

အႏိုင္ရဖို႔ ထက္.....
မရွံုးႏွိမ့္မိဖို႔က အဓိက

ေအာင္ျမင္ဖို႔ထက္ ...
မက်ရွံုးမိဖို႔က အဓိက

စိန္ ေရႊ ေငြ ရဖို႔ထက္.......
အေပ အေတ မေနမိဖို႔က အဓိက

ဘ၀ ျမင့္ဖို႔ ဆိုတာထက္....
ဘ၀င္မျမႇင့္ဖို႔က အဓိက

image

Sort:  

အိမ္း တတ္နိုင္သေလာက္ေတာ့ မန္႔ခဲ႕တယ္ဗ်ာ။

မ႔ွ့ ျမန္ျမန္ human ျဖစ္ွည

ခံေခ်ာျကီး ငွီးငွီး

ေက်းဇူးပါ

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 5.05 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.01
Server time: 06:53:12
Account Level: 0
Total XP: 5.05/100.00
Total Photos: 1
Total comments: 0
Total contest wins: 0
When you reach level 1 you will start receiving up to two daily upvotes

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

This post has received a 18.25% upvote from @sureshot thanks to: @min2thant!

@sureshot is part of the @fivestargroup movement in collaboration with @block-buster Witness.

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19337.62
ETH 1330.17
USDT 1.00
SBD 2.45