aatwinrayymhauu

in #esteem4 years ago

pyinaal u hcee htarneat pyitwin lotengaann saung tar aamyarrhcuhar aahkyarr aaygyinhcemyarr mha pyaunggshwae pye . aamarayikanya pwnyyahtawngyahcu eat mahar aahtaimaamhaat tansiut, aainhpyauutawmyarraatwat protocolfunctions eat hcwmsaungrai myarr nhaint aahkyahoetsaw kyawaykyaw eat rayyswalrayy eat solhaawinmhu nhaint aasonepyuhkyinn myarr parwainsai kyaan kyawin saw suuthoetko . aatwinrayymhauu laee ninenganhkyarr tinepyi myarrmha pyay eat saat mhumyarr lyawwhkya kyaw tait u hkyinn hc tate nhaint aatuu swaynway nyhainhaine . pyinaal eat aatwinrayymhauu eat ronehkaann mha kaal nhuat tawmuueat taithku tuuriyar htellmhar rayysarr kyay ngyaar shin hpaatdaraal upadayaar, tait u ko sammateat taithku shoetmahote dutiy sammateat nhuathtwathcar ko sar tararrwain sai . hthoetkyount sammat nait sain nhangdutiyasammat Spiro Agnew eat nhuathtwat pyitwin pyaဿnarmyarrko, pyinaal eat aatwinrayymhauu, Henry Kissinger mha kaal nhuat tawmuueat tuuriyar htellmhar tararrwain hkaekyasai .

kaatbhinaat eata saint a myint sone aahpwalwain tait u aahpyit, pyinaal eat aatwinrayymhauu ninengantawsammat nhaint dutiyasammat pyeenout aamayrikaanpyihtaunghcueat hpaatdaraal aahcoereat aamhusaung htarnahkwal tatiy a myint sone aararshi t u hpyitpartaal nhaint sammat aaungmyinhphoet nye hcatutht hpyitparsai, lar maae dusammat, aout lwhaattaweat naryak myarr nhaint aahtaat lwhaattaweat ninengantawsammat lolarrsuu yarye pyeenout . pyinaal eat hkyawwatl aatwinrayymhauu ninengantawsammat rwaykout tainmyahaout hkanr hphoet aapaw wainkya pye . hainnare shwan hcayywelyaan Seward gyaaimit lein, welyaan Jennings Bryan, gyawankaalre John Kerry nae helarrekalaintaan aaparaawain aahkyarrsuumyarr k, pyinaal eat a imageatwinrayymhauu aahpyit rone k suuthoet saattam matineme shoetmahote a pyee hpyithcay, maaaungmyin sammatalaungg hpyit rapye .

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19331.09
ETH 1326.04
USDT 1.00
SBD 2.44